Monikulttuurisuuden ja monikielisyyden opintokokonaisuus

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Opintokokonaisuuden sisältö

Opintojaksoilla perehdytään monikulttuurisuuteen ja monikielisyyteen usean eri tieteenalan näkökulmista: mm. sosiaali- ja terveystieteiden, kasvatustieteen, kielitieteen, kirjallisuustieteen ja mediatutkimuksen näkökulmat tarjoavat sekä tapoja käsitteellistää opintokokonaisuuden teemoja että konkreettisia esimerkkejä ajankohtaisista kysymyksistä. Opintojaksoilla perehdytään valtakulttuurin ja vähemmistökulttuurien välisiin suhteisiin, maahanmuuttoon, pakolaisuuteen ja rasismiin, Suomen ja muun Euroopan monikulttuuriseen ja monikieliseen historiaan, Suomen kielipolitiikkaan sekä kulttuurillisiin kuviin ja kertomuksiin.

Vastuuopettaja

Kokonaisuuden vastuuopettaja on yliopistonlehtori Maarit Piipponen.

Johdantojakso LTLYMKKU1 Johdanto monikulttuurisuuteen ja monikielisyyteen  5 op

Jakso on lukuvuonna 2018-2019 tarjolla sähköisenä tenttinä. Tentti aukeaa sähköisessä tenttipalvelussa syyskuussa.

Tenttiin luetaan seuraavat tekstit:

  • Rastas, Anna, Huttunen Laura & Löytty Olli, toim. Suomalainen vieraskirja: Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta. Vastapaino 2005.
  • Martikainen, Tuomas, Saukkonen Pasi & Säävälä Minna, toim. Muuttajat: Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. Gaudeamus 2013. Luvut 8-9, 11, 15.
  • Saukkonen, Pasi. Erilaisuuksien Suomi: Vähemmistö- ja kotouttamispolitiikan vaihtoehdot. Gaudeamus 2013. Luku 6.
  • Grönstrand, Heidi, Kauranen Ralf, Löytty Olli, Melkas Kukku, Nissilä Hanna-Leena & Pollari Mikko. Kansallisen katveesta: Suomen kirjallisuuden ylirajaisuudesta. SKS 2016. Johdanto.
  • Koskinen Kaisa, toim. Tulkattu Tampere. Tampere University Press 2013. Sivut 106-160.

LTLYMKKU2 Työharjoittelu 5 op

Jakson vastuuopettaja on yliopistonlehtori Maarit Piipponen.

Opintokokonaisuuteen on mahdollista sisällyttää työharjoittelu. Sopivaksi opintoihin liittyväksi työharjoitteluksi voidaan katsoa harjoittelu, joka tukee osaamisen karttumista monikulttuurisuuden ja monikielisyyden kannalta ja joka edistää opiskelijan työllistymisen mahdollisuuksia koulutustaan vastaavalle alalle valmistumisen jälkeen. Työharjoittelujakson minimipituus on kolme kuukautta.

Suoritusohjeet:

1) Suoritetaan työskentelyjakso, joka vastaa vähintään kolmen kuukauden harjoittelua,
2) työharjoittelujakso todennetaan todistuksella (työtodistus tms.) vastuuopettajalle,
3) laaditaan harjoitteluraportti, joka palautetaan vastuuopettajalle.

Työharjoitteluraportin sisältö:

Laaditaan noin 5 sivun raportti, jossa on seuraavat osiot:

Kansilehti:
-kurssin nimi ja koodi, opiskelijan nimi ja opiskelijanumero.

1. Perustiedot:
-työpaikan/organisaation kuvaus
-työtehtävien kuvaus
-harjoittelun kesto.

2. Alan edellyttämät monikulttuuriset ja monikieliset valmiudet.

3. Harjoittelun oppimistavoitteet:
-työharjoittelupaikan valinnan syyt (miten juuri kyseinen harjoittelupaikka liittyi monikulttuurisuuden ja monikielisyyden opintoihisi)

-monikulttuurisuuden ja monikielisyyden opinnoissa omaksuttujen tietojen ja taitojen sekä teoreettisen osaamisen konkreettinen käyttö harjoittelussa.

4. Omien työtehtävien pohdinta:
-oma näkemyksesi harjoittelun kulusta
-oman monikulttuurisen asiantuntijuuden yleinen kehittyminen (esim. mitä osasit ja mitkä tehtävät olivat haasteellisia ja miksi, mitkä taidot olivat vielä puutteellisia)
-pystyikö työtehtäviä kehittämään oman osaamisen pohjalta
-millaisia valmiuksia tulisi vielä kehittää.

5. Palaute:
-harjoittelusta (mahdollisesti) saadun palautteen hyödyntäminen.

6. Muut havainnot ja kokemukset:
-miten harjoittelu vaikutti käsityksiisi monikulttuurisuuden ja monikielisyyden opintojen merkityksestä.

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)

Kieli, vuorovaikutus ja kulttuurienvälinen viestintä

POHS1 Kieli ja yhteiskunta/Språk och samhälle 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
VENA11 Dialogitulkkaus 5 op
SUOA2 Kielen variaatio 5 op

Kulttuurilliset kuvat ja kertomukset

Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Kieli, vuorovaikutus ja kulttuurienvälinen viestintä

POHS1 Kieli ja yhteiskunta/Språk och samhälle 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA11 Dialogitulkkaus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA2 Kielen variaatio 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LTLY03 Kääntämisen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kulttuurilliset kuvat ja kertomukset

KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Liikkuvuus ja kulttuurien kohtaaminen

JMMETUS Media, Race and Society 5 op (Opetuskieli: englanti)

Kieli, vuorovaikutus ja kulttuurienvälinen viestintä

POHA9 Kielellinen vaihtelu/Språklig variation 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
VENA11 Dialogitulkkaus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kulttuurilliset kuvat ja kertomukset

ENGA7 Postcolonial Literature 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Liikkuvuus ja kulttuurien kohtaaminen

SOS06.1 Pakolaisuus, tila ja hallinta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kieli, vuorovaikutus ja kulttuurienvälinen viestintä

POHA9 Kielellinen vaihtelu/Språklig variation 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA11 Dialogitulkkaus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kulttuurilliset kuvat ja kertomukset

KIRP4 Johdatus länsimaiseen kirjallisuushistoriaan - luennot 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA7 Postcolonial Literature 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta