x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Ympäristön ja alueiden politiikkaan suuntaavat opinnot 25 op, lähiopetus, Tampere, slk2012-klk2014

Tyyppi

Aineopinnot

Opetusmuoto

Lähiopetus

Paikkakunta

TAMPERE

Maksu

250 euroa

Maksunkuvaus

Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.

Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään ke 29.8.2012. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu.

Lasku lähetetään opintojen alettua.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Ilmoittautuminen

Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen opintoihin on päättynyt.


Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessa (7 paikkaa).

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua näihin opintoihin.

Tutkinto-ohjelma / oppiaine

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma (HAL)

Osaamistavoitteet

Moduulin suorittanut opiskelija tuntee keskeiset ympäristön politisoitumiseen johtavat yhteiskunnalliset ja kulttuuriset syyt. Hän osaa tulkita yhteiskunnallisia ilmiöitä tieteellisten käsitteiden avulla ja liittää tulkintansa alue- ja ympäristötutkimuksen pääsuuntauksiin. Lisäksi hän ymmärtää miten nämä tutkimusalat liittyvät muihin yhteiskuntaa tutkiviin tieteisiin. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa käyttää alue- ja ympäristötutkimuksen peruskäsitteitä ja kykenee arvioimaan oman alansa asiantuntijatiedon pätevyyttä. Hän tuntee keskeisiä ajankohtaisia ongelmia ja tietää millaisia teoreettisia välineitä niiden ymmärtämiseen tarvitaan. Opiskelija osaa argumentoida tieteellisesti ja asennoitua ongelmia ja niiden ratkaisemista koskevaan tietoon ehdollisena. Hänen opiskelutaitonsa ovat karttuneet niin että hänellä on valmiudet laatia itsenäisesti ympäristöongelmia ja alueellisia kysymyksiä koskeva kandidaatintutkielma.

Sisältö

Moduuli koostuu johdantokurssista sekä kolmesta sitä syventävästä aineopintotasoisesta opintojaksosta. Niiden muodostama kokonaisuus tarjoaa kattavan kuvan ympäristöä ja alueita koskevista ajankohtaisista ongelmista eri aluetasoilla. Ydinmoduuli antaa lisäksi laajapohjaisen käsityksen ongelmien syntyä ja ratkaisemista koskevasta tutkimuksesta ja sen avulla tuotetusta tiedosta. Opintojaksojen toteutus nojaa uusimman tutkimustiedon käyttöön opetuksessa. Opetusmuodot tukevat itsenäistä ajattelua ja kannustavat opiskelijaa kriittiseen asennoitumiseen ja valppauteen alueellisia ongelmia sekä yhteiskunnan ja luonnon yhteen kietoutumista koskevien eettisten kysymysten suhteen.

Kuvaus

Opetus yhteisopetusta yliopiston perusopetuksen ryhmässä (päiväopetus).

Avoimen yliopiston opiskelijakiintiö: 7 paikkaa. Etusija opintokokonaisuuteen (25 op) ilmoittautuneilla opiskelijoilla.

Huom! Edellä kohdassa Osaamistavoitteet mainittua kandidaatintutkielmaa ei voi suorittaa avoimina yliopisto-opintoina. Avoimessa yliopistossa opintokokonaisuuteen sisältyy lisäksi perusopintojakso HALYAP01 Ympäristön ja alueiden poliittisuus.

Katso opintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot alempaa kohdasta Sisältyvät toteutukset.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Opinnot ovat hallintotieteiden kandidaattiohjelman aineopintojen osa (ympäristön ja alueiden politiikkaan suuntaavat opinnot).

Avoimina yliopisto-opintoina voi suorittaa osia kandidaatinohjelmasta, sen sijaan kandidaatintutkintoa ei avoimessa yliopistossa voi suorittaa.

Yhteyshenkilöt

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352

Tarkemmat tiedot opetuksesta