x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALYAA14 Yhteiskunnalliset kiistat ja niiden hallinta (esseesuoritusvaihtoehto) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Ympäristön ja alueiden politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa konflikteihin ja niiden politisoitumiseen liittyviä prosesseja. Hän tuntee näihin liittyvät alue- ja ympäristötutkimuksen ajankohtaiset teoriasuuntaukset ja ymmärtää teoriat ja käsitteet tutkimusta jäsentävinä työvälineinä. Opiskelija hahmottaa tiedon eri muotojen moninaiset roolit ympäristöpoliittisten prosessien ja alueellisten kiistojen yhteydessä. Hän osaa myös argumentoida konflikteihin liittyvien käsitteellisten lähestymistapojen näkökulmasta.

Opettajat

Pekka Jokinen, Vastaava opettaja
Pekka.T.Jokinen[ät]uta.fi

Opetus

Itsenäinen työskentely 130 tuntia

Oppimateriaalit

Nolon, Sean & Ferguson, Ona & Field, Pat (2013). Land in Conflict : Managing and Resolving Land Use Disputes. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.
http://site.ebrary.com/lib/tampere/reader.action?docID=10878375&ppg=1

Nielsen, Kurt Aagaard & Elling, Bo & Figueroa, Maria (eds.) (2010). New Agenda for Sustainability. Farnham: Ashgate.
http://site.ebrary.com/lib/tampere/detail.action?docID=10404116&p00=environmental+policy

Lisätiedot

Kirjallisuuden voi suorittaa esseenä, jonka aiheesta sovitaan jakson vastuuopettajan kanssa:

Kirjaessee 5 op

Opiskelijan tulee ottaa yhteyttä vastuuopettajaan (Pekka Jokinen) sopiakseen esseen aiheesta.

Esseetä laatiessa on hyvä muistaa että tavoitteena ei ole kirjojen lyhennelmä vaan pohdiskeleva teksti, jossa on mukana myös omaa tutkijanääntä. Essee voi sisältää viittauksia myös muihin lähteisiin, joihin viitataan käyttämällä normaalia viittaustekniikkaa (tekstin sisäiset viittaukset). Kaikki käytetyt lähteet on merkittävä esseen lähdeluetteloon. Esseessä on lisäksi oltava sisällysluettelo. Esseen laatija voi tehdä väliotsikoinnin haluamallaan tavalla mutta tekstin tulee noudattaa tätä perusrakennetta:

1) Johdanto (joka kuvaa esseen aiheen ja esittelee sen näkökulman)
2) Esseen sisällöllinen osuus
3) Diskussio (joka kuvaa esseen johtopäätökset suhteessa käytettyihin lähdeteoksiin)

Esseen ohjeellinen laajuus on 12-15 sivua (Times 12 pt tai vastaava tekstityyppi, 1,5 rivinvälillä).

Arviointi
Numerolla 1-5.