POLVOA51 Johdatus politiikan teoriaan (kirjatentti/essee) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee politiikan teorian ja poliittisen ajattelun keskeiset suuntaukset. Opiskelija kykenee tunnistamaan poliittisen ajattelun historian keskeiset klassikot antiikista nykyaikaan sekä omaa hyvän käsityksen politiikan teorian tärkeimmistä nykyvirtauksista. Opiskelija myös osaa soveltaa oppimaansa modernien poliittisten ilmiöiden tarkastelemiseen ja kykenee arvioimaan poliittisia instituutioita, kulttuureja ja prosesseja politiikan teorioiden ja klassikkojen näkökulmista.

Opettajat

Mikko Lahtinen, Vastaava opettaja
Mikko.I.Lahtinen[ät]uta.fi

Opetus

Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.