POLKVA21 Euroopan integraation teoria ja ulkosuhteet (kirjatentti/essee) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Euroopan integraation keskeisimmät teoriat ja osaa soveltaa niitä erityisesti Euroopan unionin ulkosuhteiden tarkasteluun. Opiskelija saavuttaa perusvalmiudet analysoida EU:n roolia eri maantieteellisissä konteksteissa ja ymmärtää alueellisen yhteistyön merkityksen EU:n naapurustossa.

Opettajat

Pami Aalto, Vastaava opettaja
Pami.Aalto[ät]uta.fi

Opetus

Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.