x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSM5.1 Työelämäntutkimusta monimuuttujamenetelmin 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa itsenäisesti yhtä tai useampaa sosiaalitieteellistä lähestymistapaa omaan tutkimustyöhönsä.

Yleiskuvaus

Kurssilla käsittelemme työn ja hyvinvoinnin tutkimuksen ajankohtaisia ilmiöitä kuten hyvinvointia työssä, työaikoja, työn ja perheen kytköksiä sekä työn epävarmuutta ja prekarisaatiota.

Perehdymme kysymysten teoreettisiin taustoihin ja tutkimustietoon. Samalla opiskelemme määrällisiä monimuuttujamenetelmiä ja SPSS-ohjelman käyttöä tilastollisessa tutkimuksessa. Kutakin teemaa analysoidaan eurooppalaisella työoloaineistolla.

Kurssin tavoitteena on tuottaa tietoa työelämän kysymyksistä sekä vahvistaa monimuuttujamenetelmiin liittyvien perusteiden osaamista ja etenkin määrällisten tulosten tulkintaa, perehtyen niihin ajankohtaisten työelämäntutkimuksen teemojen kautta, sekä tutustua vertailevaan työelämäntutkimukseen. 

Kurssilla on 8 opetuskertaa, jotka sisältävät lyhyen temaattisen alustuksen, opetusta määrällisistä menetelmistä, pohdintaa mittaamisesta, sekä käytännön harjoituksia SPSS-ohjelmalla. Käsiteltäviä menetelmiä ovat muun muassa lineaarinen ja logistinen regressioanalyysi sekä varianssianalyysi, jotka ovat yleisesti opinnäytetöissä käytettäviä menetelmiä. Opiskelijat harjoittelevat näiden menetelmien soveltamista pienissä harjoitustehtävissä, jotka tehdään maaryhmittäin jaetuissa pienryhmissä.

Menetelmäluennot ja harjoitukset muodostavat samalla gradumetodikurssin (III-IV periodi) rungon, ja harjoitustehtävät suorittamalla saa kokoon 3 op monimuuttujamenetelmien perusteita. Opiskelija ilmoittautuu jommalle kummalle kurssille.

Työelämäntutkimusta monimuuttujamenetelmin -kurssille ilmoittautuneet suorittavat 3 op menetelmäosuuden lisäksi 2 op mittaisen harjoitustyön, jonka he esittävät kurssin loppuseminaarissa; Gradumetodikurssilaisten 2 op osuus suoritetaan omalla graduaineistolla IV periodilla. 

Ennen kurssin aloituskertaa luetaan vertailevan tutkimuksen tematiikkaan johdatteleva artikkeli, joka jaetaan sähköisesti kursseille valituille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Aineistona käytämme laajaa eurooppalaista työoloaineistoa (EWCS) vuodelta 2015, lue lisää https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-working-conditions-surveys. Kurssin aineistoa ja menetelmiä voi käyttää myös kvantitatiivisten opinnäytetöiden tekemiseen.

Huomaathan, että kurssilla kartutetaan yhteiskuntatieteilijän työllistymisen kannalta merkityksellistä kvantitatiivisen analyysien osaamista. Tule avoimin mielin kokeilemaan ja oppimaan jotakin aivan uutta, vaikka epäröisitkin menetelmäosiota. Saatat nimittäin innostua, tämä ei ole niin vaikeaa!

Kurssille osallistujilla kannattaa olla SPSS:n perustaidot kuvailevista menetelmistä, kuten jakaumista, muuttujamuunnoksista ja ristiintaulukoinnista. Ensimmäisellä kerralla muistuttelemme kuitenkin näitä kuvailevia menetelmiä samalla kun perehdymme kurssilla käytettävän syntaksin eli komentokielen perusteisiin.

Aikataulu

Yhteinen menetelmä- ja harjoitusopetus 8.1. – 26.2. (8 x 3 h + itsenäinen ja ryhmätyöskentely)

Ti 8.1. 9-12 Kurssin suorittaminen ja työskentelytavat, jakautuminen maaryhmiin, Satu Ojala  (koordinaattori), syntaksin käyttö ja lyhyt kuvailevien menetelmien kertaus, ristiintaulukointi syntaksilla

Ti 15.1. Kvantitatiivisten monimuuttujamenetelmien perusteet ja faktorianalyysi, Markus Kaakinen ja Iina Savolainen

Ti 22.1. Työajat, Jouko Nätti, Lineaarinen regressioanalyysi

Ti 29.1. Työ ja perhe, Miia Ojanen, Varianssianalyysi I

Ti 5.2. Teema avoin, Markus Kaakinen, Interaktiot (regressio- ja varianssianalyysien syventäminen)

Ti 12.2. Mikä tekee prekaarin? Satu Ojala, Logistinen regressioanalyysi

Ti 19.2. Aikasarjat / vertaileva tutkimus, Jouko Nätti, Harjoitus yhdistetyllä 1995–2015-aineistolla, aikaa tehdä päättötöitä ryhmittäin tai kysyä menetelmistä

*** huom. ryhmien varattava itsenäisesti yhteistä aikaa viikoittain viikkoharjoitusten sekä lopputyön työstämiselle

*** 3 op menetelmäosuus päättyy

Ti 26.2. Päätösseminaari: harjoitustöiden esittely ja kurssipalaute, kaikki opet

Päättöseminaari on vapaaehtoinen gradun kvantimetodikurssilaisille, jotka jatkavat IV periodilla oman aineistonsa kera mikroluokkaharjoituksissa (Noora Ellonen). Suosittelemme kuitenkin tähän seminaariin osallistumista, koska sen osana tulee aina paljon keskustelua myös käytetyistä menetelmistä ja niitä koskevista kysymyksistä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittautuminen tehdään sähköpostitse suoraan kurssin vastuuopettajalle, jonka yhteystiedot löydät alta. Huomoithan, että tässä kiintiössä kurssille tulevalla on ennen kurssi-ilmoittautumista oltava voimassa oleva opinto-oikeus sosiaalitieteiden aineopintojen suorittamiseksi(hae opinto-oikeutta: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/index.html)

Opettajat

Satu Ojala, Vastaava opettaja
Satu.Ojala[ät]uta.fi
Iina Savolainen, Vastaava opettaja
Miia Ojanen, Opettaja
Jouko Nätti, Opettaja
Jouko.Natti[ät]uta.fi
Markus Kaakinen, Opettaja
Markus.Kaakinen[ät]uta.fi

Opetus

8.1.2019 – 26.2.2019
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot ja harjoitukset
Ti 8.1.2019 - 26.2.2019 viikoittain klo 9-12, Linna mikroluokka 50

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Läsnäolo, viikkoharjoitustehtävät, lopputyö.

Oppimateriaalit

Opettajien työstämät materiaalit, Kvanti-Motv FSD:n sivuilla, oppikirjat, artikkelit. Itsenäinen menetelmäkirjallisuuden ja nettimateriaalien etsiminen ja niihin perehtyminen!

Lisätiedot

Edeltävät opinnot: Sosiaalitieteen kvantitatiiviset menetelmät (tai vastaavat aineopintotasoiset taidot).

Kurssi on suunnattu ensisijaisesti yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman maisterivaiheen opiskelijoille (Tampere ja Pori) sekä Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa opiskelevien maisteriohjelmien opiskelijoille. Kurssille on yleensä mahtunut myös yksittäisiä muiden tiedekuntien opiskelijoita.