TRSU01 Johdatus kääntäjän suomen opintoihin 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot
Käännöstiede (suomi)
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee suomen kielen äänne-, muoto- ja lauserakenteen peruspiirteet ja osaa vertailla suomea muihin kieliin
- hallitsee kieliopillisen kuvauksen peruskäsitteet ja osaa hyödyntää niitä tekstejä analysoidessaan
- tuntee kielenhuollon keskeiset periaatteet sekä osaa hakea kielenhuoltoon liittyvää tietoa eri lähdeaineistoista
- osaa analysoida suomen kielen ajallista, alueellista ja tilanteista variaatiota.

Yleiskuvaus

Kurssilla käsitellään suomen kielen rakennetta, kielenhuoltoa ja variaatiota kääntämisen näkökulmasta. Keskeisen osan muodostavat kieliopilliseen kuvaukseen liittyvät suomenkieliset käsitteet, joita kerrataan ja syvennetään opintojakson aikana. Kurssilla pohditaan suomen kielen rakenteiden merkityksiä ja käyttöä sekä puhutussa että kirjoitetussa kielessä. Lisäksi tarkastellaan rakenteiden yhteyttä tekstilajeihin ja sävyihin. Kurssin aikana tutustutaan tuoreeseen suomen kieltä koskevaan tutkimukseen ja pohditaan kääntäjän vastuuta suomen kielen kehittäjänä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Sirkku Latomaa, Vastaava opettaja
Sirkku.Latomaa[ät]uta.fi

Opetus

11.9.2018 – 27.11.2018
Luento-opetus 14 tuntia + 10 tuntia Verkossa
Ti 11.9.2018 klo 8-10, Pinni B4116, Ensitapaamisen jälkeen verkko-opetusta 23.10. asti
Ti 23.10.2018 - 27.11.2018 viikoittain klo 8-10, Pinni B4116

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Sähköinen tentti ja oppimispäiväkirja.

Oppimateriaalit

Kurssin oppimateriaali täsmennetään ensimmäisellä tapaamiskerralla annettavassa kurssikuvauksessa.

Lisätiedot

Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena, ts. osa opetuksesta perustuu luentotallenteisiin.

Luentoihin liittyy oppimistehtäviä ja luettavaa joko luentoja ennen tai niiden jälkeen.