JOUJOVTS Valinnainen jakso: Johdatus tiedeviestintään 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja mediatutkimuksen maisteriopinnot
Tiedotusoppi
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut on perehtynyt tiedeviestinnän laajaan kenttään erityisesti
yhteiskuntatieteiden, tieteentutkimuksen, journalistiikan, informaatiotutkimuksen ja
mediatutkimuksen näkökulmista. Hän ymmärtää eri tieteenalojen erilaiset lähtökohdat ja
tiedontuotantotavat sekä roolit tiedontuottajina. Opintojakson suorittanut tuntee keskeiset tieteen
yhteiskunnallista vaikuttavuutta, avointa tiedettä ja tutkijoiden julkista roolia koskevat
ajankohtaiset keskustelut.

Yleiskuvaus

Lähipäivät 21.9., 26.10. ja 16.11.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsussa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Sanna Kivimäki, Vastaava opettaja
Sanna.K.Kivimaki[ät]uta.fi

Opetus

21.9.2018 – 16.11.2018
Luento-opetus
Luennot lähipäivinä
Pe 21.9.2018 klo 10-16, Pinni B1097
Pe 26.10.2018 klo 10-16, Linna K103
Pe 16.11.2018 klo 10-16, Pinni B1097

Arviointiperusteet

Arviointi 0-5 perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin. Suoritus edellyttää osallistumista yhteisiin tapaamisiin (kolme lähitapaamispäivää), sovittujen etätehtävien tekemistä pääosin verkossa (Moodle) ja oppimisraportin palauttamista kurssin päätteeksi.

Oppimateriaalit

Kirjallisuutta:

Husu & Rolin (2005) Tiede, tieto ja sukupuoli (2005)

Karvonen & Härkönen & Saarti: Julkaise tai tuhoudu! Johdatus tieteelliseen viestintään (2014)

Kiikeri & Ylikoski: Tiede tutkimuskohteena (2004)

Muhonen & Puuska (toim.) Tutkimuksen kansallinen tehtävä (2014)

Väliverronen: Julkinen tiede (2016)

•erikseen sovittuja artikkeleita

Lisätiedot

Kurssi on tarkoitettu COMSin maisterivaiheen opiskelijoille ja eri alojen tohtoriopiskelijoille. Muut kuin journalistiikan opiskelijat voivat sijoittaa kurssin oman tutkinto-ohjelmansa valinnaisiin opintoihin tai muihin sovittaviin kokonaisuuksiin.

Opintojaksolle otetaan myös työelämässä olevia erialojen ammattilaisia. Heille tiedeviestinnän opintojaksot ovat maksullista täydennyskoulutusta, ks. lisätiedot: taydennyskoulutus.uta.fi/2018/04/tiedeviestinta2018/

Tämä jakso on Tiedeviestinnän (20 op) kokonaisuuden johdantokurssi. Jatkomoduuleille hakeudutaan erikseen.