x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLPOP03 Tieteellinen kirjoittaminen ja politiikan tutkimuksen aineistot 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella tieteellistä ajattelua ja tieteelliseeen tekstin perussääntöjä kirjoittamisen lajityyppinä. Opiskelija on tarkastellut tieteellistä kirjoittamista prosessina, tutkimusraportin rakenteellisia ominaispiirteitä, argumentointia, tieteellisen tekstin eettisiä vaatimuksia, lähdekritiikkiä sekä lähdeviitteiden roolia ja niiden merkitsemistä. Opiskelija ymmärtää mitä tieteellisyys, ymmärtää tutkimuksellisen lukutaidon merkityksen sekä tieteelliseen kirjoittamiseen liittyviä prosesseja. Osallistumalla aktiivisesti seminaarityöskentelyyn opiskelija saavuttaa edellä mainittuja valmiuksia.

Opiskelija tuntee myös erilaisia kansainvälisen politiikan ja valtio-opin tutkimuksessa hyödynnettäviä aineistoja. Opiskelija hallitsee tieteellisen kirjoittamisen perussäännöt ja osaa soveltaa niitä rajattuun aineistoon.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Tarja Seppä, Vastaava opettaja
Tarja.Seppa[ät]uta.fi
Tapio Juntunen, Opettaja
Tapio.Juntunen[ät]uta.fi
Aki Luoto, Opettaja
Aki.Luoto[ät]uta.fi

Opetus

12.9.2018 – 14.12.2018
Luento-opetus 12 tuntia
Tarja Seppä
Ke 12.9.2018 - 26.9.2018 viikoittain klo 13-16, Pinni A1081
Seminaari 24 tuntia
Järjestäytyminen
To 4.10.2018 klo 12-16, Päätalo, D10B
Tapio Juntunen
Ma 12.11.2018 - 10.12.2018 viikoittain klo 9-12, Pinni A3103
Aki Luoto
Ma 12.11.2018 - 10.12.2018 viikoittain klo 9-12, Päätalo C5

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Viskari, Tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Tampereen yliopistopaino 2002.

Kinnunen  Löytty, Tieteellinen kirjoittaminen. Vastapaino 2002.

Luostarinen  Väliverronen, Tekstinsyöjät. Vastapaino 2007. (e-aineisto http://www.vastapaino.fi/vp/ekirjat/tekstinsyojat.pdf)

Hurtig  Laitinen  Uljas-Rautio, Ajattele itse. Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. PS-kustannus 2010.

Ronkainen  Pehkonen  Lindblom  Ylänne  Paavilainen, Tutkimuksen voimasanat. WSOYpro Oy 2011.

Kuula, Tutkimusetiikka. Vastapaino 2006.

Heikkinen-Voutilainen-Lauerma-Tiililä-Lounela (toim), Genreanalyysi - tekstilajitutkimuksen käytäntöä. Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisu 29. Kotimaisten kielten keskus. Helsinki 2012. http://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk29/Genreanalyysi.pdf