KASA10 Kasvatustieteen metodologiset lähtökohdat - Luennot ja kirjatentti (slk) TAI kirjatentti (slk ja klk) 2 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tunnistaa metodologista ajattelua ja ihmistieteellisen tutkimuksen erityispiirteitä sekä tutkimuksen tavoitteena olevan tiedon luonteen ja erilaiset tiedonintressit
- hahmottaa kasvatustieteellisen tutkimuksen eri suuntauksia ja tutkimusotteita sekä teorian, käsitteiden ja havaintojen roolin tutkimuksessa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen päättyy ke 12.9.2018.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Anna Wallin, Vastaava opettaja
Anna.Wallin[ät]uta.fi
Kirjatentit: Katja Keisala, Opettaja

Opetus

17.9.2018 – 1.10.2018
Luento-opetus 10 tuntia
Luennot
Ma 17.9.2018 klo 10-14, Päätalo A1
Ma 24.9.2018 klo 10-13, Päätalo D10B
Ma 1.10.2018 klo 10-13, Päätalo D10B
Itsenäinen työskentely 44 tuntia

Oppimateriaalit

Suoritusvaihtoehto 1: kaikki tenttivät seuraavat kolme teosta:

Borg, S. ym. 2009. KvantiMOTV – Kvantitatiivisten menetelmien tietovaranto. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Verkossa osoitteessa:http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/intro.html (materiaalista jätetään pois monimuuttujamenetelmien ja erillisartikkeleiden osuus)

Saaranen-Kauppinen, A. & Puusniekka, A. 2009. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. Kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Verkossa osoitteessa:http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/

Varantola, K. ym. (toim) 2013. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012. Helsinki: Tutkimuseettinen neuvottelukunta. Verkossa osoitteessa:http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf


Suoritusvaihtoehto 2: Kirjatenttivaihtoehdossa edellä mainittu kirjallisuus tentitään lisättynä teoksella

Viinamäki, L. & Saari, E. 2007. Polkuja soveltavaan yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen. Helsinki: Tammi.

HUOM! Kirjatenttivaihtoehdolla opintojakson suorittavat eivät ilmoittaudu luento-opetukseen, vaan suoraan sähköiseen tenttiin! Jos aikomuksenasi on suorittaa KASA10-jakso kirjatenttinä syksyn 2018 aikana ja haluat syksyllä suorittaa myös KASA11 tai KASA12 -kurssin, ilmoita KASA10-kurssin kirjatenttiin osallistumisesta e-lomakkeella. Täytä e-lomake hyvissä ajoin ennen kuin ilmoittautuminen päättyy siihen KASA11/KASA12 -ryhmään, johon toivot pääseväsi. Tieto tarvitaan siis KASA11 ja KASA12 -kurssien ryhmiinvalintoja varten.

Lisätiedot

Luennoille osallistuvien määrää ei ole rajattu.

HUOM!
* Opetussuunnitelman mukaan pakollisena edeltävänä opintojaksona tälle luentojaksolle on perusopintojen KASP5 Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena -opintojakso. Kurssilla edellytetään, että KASP5-opintojakson oppisisältö on hallinnassa.

* KASA10 -jakson rinnalla voit syksyllä aloittaa I- ja II- periodeissa alkavien KASA11 ja/tai KASA12 -jaksojen opinnot. KASA11 ja KASA12 -kurssien ryhmiinvalintojen yhteydessä tarkistetaan, että olet ilmoittautunut suorittamaan edeltävää KASA10 -jakson luentojaksoa tai että olet ilmoittanut e-lomakkeella suorittavasi syksyn aikana jakson kirjatentillä.

* KASA10 -jakso pitää olla suoritettuna voidaksesi päästä kevätlukukaudella 2019 järjestettäville aineopintojen KASA11 ja/tai KASA12 -jaksoille.


Tenttien aikataulut:

Suoritusvaihtoehto 1:  Luentojen tenttiminen ajalla 8.10.-14.12.2018 (suorituksen vastaanottaja Anna Wallin). Luennot suorittavien opiskelijoiden sähköinen kirjatentti ajalla 15.9.-15.12.2018 (Katja Keisala).
 
Suoritusvaihtoehto 2: Opintojakso voidaan suorittaa sähköisellä kirjatentillä 15.9.2018-15.6.2019. Kirjatentin vastaanottaja on Katja Keisala muuten, paitsi loppukevään ajan Mirka Räisänen. (päivitys 31.5.2019).

HUOM! Tenttiksessä opiskelijat ilmoittautuvat samaan KASA10-kirjatenttiin riippumatta siitä, kummalla vaihtoehdolla jakso suoritetaan.

Kirjatenttien tarkastustyö tapahtuu n. 3-4 viikon sisällä suorituksesta.