x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOA21/22/S22 Politisoituminen Euroopassa ja EU:ssa 5–10 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää mitä politisoituminen tarkoittaa ja osaa tarkastella politisoitumisen eri ulottuvuuksia. Erityisesti kiinnitetään huomiota politisoitumisen vaikutuksiin suhteessa Euroopan integraatioon.

Kurssi tarjoaa käsitteellisiä ja analyyttisiä valmiuksia jäsentää politisoitumisesta ja EU-politiikasta käytävää keskustelua ja arvioida kriittisesti keskustelua politisoitumisesta sekä osallistua tähän keskusteluun. Erityisesti kurssilla painotetaan politisoitumiseen liittyvien eettisten kysymysten pohdintaa.

Tutkimuksellisesti kurssi tarjoaa opiskelijalle käsitteellisiä ja teoreettisia välineitä ymmärtää ja perehtyä politisoitumiseen tutkimuksellisena ilmiönä. Kurssilla perehdytään uusimpaan aihetta käsittelevään tutkimukseen.

Työelämätaitoina kurssi tukee opiskelijoiden valmiuksia syventää aikaisemman tietämyksensä perusteella omaamaansa tietoa. Lisäksi opiskelijoiden tulee työskennellä ryhmissä, aikatauluttaa ja hallita omaa työskentelyään, esittää oman työnsä tuloksia sekä antaa ja ottaa vastaan työtään koskevaa kritiikkiä.

Yleiskuvaus

Eurooppalaista politiikkaa koskevassa keskustelussa puhutaan toistuvasti EU:n politisoitumisesta ja sen vaikutuksista integraation tulevaisuuteen ja demokratian kehitykseen Euroopassa. Näkyviä esimerkkejä politisoitumisesta ovat Ison-Britannian päätös irtautua EU:sta (Brexit), Euroopan talouskriisiin ja pakolaisuuteen liittyvät kysymykset sekä erilaisten populististen puolueiden nousu eri puolilla Eurooppaa, myös Suomessa.

Kurssilla politisoitumista tarkastellaan monipuolisesti eri näkökulmista. Mitä politisoituminen oikeastaan tarkoittaa? Kuinka laajasta ilmiöstä politisoitumisessa lopulta on kyse? Onko politisoituminen uusi vai vanha, hetkellinen vai pysyvä ilmiö? Mistä politisoituminen johtuu ja mitä siitä seuraa? Onko politisoituminen demokratian ja Euroopan integraation näkökulmasta myönteinen vai kielteinen ilmiö?

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen opettajalle sähköpostilla viimeistään 26.2.2018. Kurssille otetaan sen opetusmuodon takia enintään noin 20-25 opiskelijaa. Etusijalla ovat valtio-opin opintosuunnan ja politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmien opiskelijat. Kurssille osallistumiseksi opiskelijoilta edellytetään aikaisempina opintoina POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi.

Opettajat

Johannes Lehtinen, Vastaava opettaja
Johannes.Lehtinen[ät]uta.fi

Opetus

5.3.2018 – 9.4.2018
Luento-opetus 8 tuntia
Ma 5.3.2018 klo 12-14, Pinni A3107
Ma 12.3.2018 klo 12-14, Pinni A3107
Ma 19.3.2018 klo 12-16, Pinni A3107
Seminaari 4 tuntia
Ma 9.4.2018 klo 12-16, Pinni A3107, HUOM! Maanantaina 2.4. ei opetusta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Kurssin läpäisyvaatimuksina ovat aktiivinen osallistuminen opetukseen, osallistuminen ryhmätyöhön ja sen esittäminen sekä essee. Jokaisella luennolla käsitellään yksi keskeinen kokonaisuus. Ensimmäisellä tapaamiskerralla jaetaan ryhmätöiden ja esseiden aiheet. Viimeinen luento koostuu ryhmätöiden purkamisesta ja on luonteeltaan keskustelevampi – tarkoituksena on käydä läpi politisoitumisen poliittisia ja eettisiä vaikutuksia.