x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJTA14 Julkisen talousjohtamisen näkökulmia 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkinen talousjohtaminen
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee julkisen talousjohtamisen teoreettista tarkastelua sekä erilaisia tutkimuksen tekemisen tapoja. Hän tunnistaa nämä asiat tehdyistä tutkimuksista ja osaa tarkastella niitä monipuolisesti ja kriittisesti sekä ymmärtää niiden merkityksen erilaisia tutkimusaineistoja ja käytännön ilmiöitä tutkittaessa.

Yleiskuvaus

Opintojakso suoritetaan kokonaan itsenäisesti kurssikuvauksessa esitetyllä tavalla essee-suorituksena.


Opettajat

Anniina Autero, Vastaava opettaja
Anniina.Autero[ät]uta.fi

Opetus

Itsenäinen työskentely 130 tuntia Verkossa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Arviointi: Essee. Numerolla 1-5. Opiskelija tutustuu kolmeen julkisen talousjohtamisen alan (3) väi­töstutkimukseen ja kirjoittaa niiden pohjalta yhden (1) esseen. 

Esseen arviointi

Esseen arviointi perustuu sen sisältöön, ei pituuteen. Esseen pituuteen vaikuttaa mm. valittu näkö­kulma ja käsittelytapa sekä tyyli ja ulkoasu (fontti, rivinväli, marginaalit). Käytetyt lähteet merkitään sekä lähdemerkintänä tekstin sisälle että kirjallisuusluetteloon.

Esseen arvostelussa (0-5) otetaan huomioon seuraavanlaisia asioita:

    Miten aihe on rajattu?
    Miten ongelma/kysymykset on muotoiltu ja esitetty?
    Miten tutkimuskysymykseen vastataan?
    Onko rakenne toimiva?
    Ovatko lähteet aiheen kannalta mielekkäitä? Miten niitä on käytetty?
    Onko käsitteiden käyttö johdonmukaista?
    Miten väitteitä ja tulkintoja perustellaan?
    Onko kieli sujuvaa ja huoliteltua?

Pelkkä lähdekirjallisuuden referointi ei riitä kurssin suoritukseksi.

Esseen vastaanottavalta opettajalta kannattaa kysyä palautetta. Tätä tilaisuutta käytetään liian harvoin hyväksi, vaikka juuri palautteen saaminen voi olla paras oppimisen paikka. Pelkkä numero opintorekisterissä ei kerro kaikkea.

Onnea ja intoa kirjoitustyöhön!

Oppimateriaalit

Julkisen talousjohtamisen väitöstutkimukset, jotka löytyvät sähköisessä muodossa täältä: http://www.uta.fi/jkk/tutkimus/alat/julkaisut/vaitoskirjat.html

Lisätiedot

Ohjeistus esseen kirjoittamiseen

Opintojakso suoritetaan kirjoittamalla essee. Opiskelija tutustuu kolmeen julkisen talousjohtamisen väitöstutkimukseen ja kirjoittaa niiden pohjalta esseen, jossa hän pohtii ja arvioi väitöstutkimuksis­sa esitettyjä teoreettisia valintoja sekä tutkimuksen tekemisen tapoja omaäänisesti, perusteellisesti ja perustellusti. Essee on kirjoitettu oppimisen osoitus siitä, että opiskelija tunnistaa nämä asiat tutkimuksista ja osaa tarkastella niitä kirjoituksessaan monipuolisesti, kriittisesti ymmärtäen myös erilaisten tutkimusaineistojen merkityksen käytännön ilmiöitä tutkittaessa.

Tyyli ja rakenne

Essee on tyyliltään ja rakenteeltaan vapaampi kuin tieteellinen artikkeli. Tekstin tulee kuitenkin edetä järjestelmällisesti, kokonaisuuksia painottaen. Essee jäsennellään sisällön mukaisiin lukui­hin, jotka otsikoidaan. Esseen rakenne on tyypillisesti seuraava:

1)    johdantoluku, jossa esitellään aihe ja ongelma, annetaan lyhyesti tausta aiheen käsittelylle, esitellään esseen näkökulma ja tehdään käsittelyn kannalta tarvittavat rajaukset.

2)    varsinainen aiheen käsittely, jonka rakenne riippuu valitusta näkökulmasta (esim. vertaileva rakenne tai esitellään ensin pääväitteet ja argumentoidaan sitten niitä, tai liikutaan laajoista ilmiöistä suppeisiin tai teoriasta käytäntöön).

3)    loppuosa, joka kokoaa kirjoituksen keskeisimmät näkökulmat, kehittää ajatuksia edelleen, pohtii, asian (käytännön)merkityksiä tms. Tässä osassa on myös hyvä tuoda esiin, mitä kir&