x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSM6.3 Monimutkaisia itsestäänselvyyksiä-näkökulmia arjen ja henkilökohtaisen elämän tutkimukseen 5 op
Paikkakuntatiedot
Pori
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee modernia yhteiskuntateoreettista keskustelua. Hän osaa kriittisesti tarkastella yhteiskunnallisia ilmiöitä ja soveltaa teoreettisia näkökulmia itsenäiseen tiedon tuottamiseen. Opiskelija tuntee lähemmin vähintään yhden teoreetikon ajattelua.

Yleiskuvaus

SOSM6.3. Monimutkaisia itsestäänselvyyksiä – näkökulmia arjen ja henkilökohtaisen elämän tutkimukseen

luennot 10 t ja seminaarit 14 t sekä tehtävät ja oheislukemisto.

Yhteiskunta- ja sosiaalitutkimuksen keskeisiä kiinnostuksen kohteita on yksilön ja yhteiskunnan välinen suhde ja erityisesti se, millä lailla yhteiskunnan muutokset vaikuttavat yksilöihin ja yksilötason valintoihin. Arki on hedelmällinen lähtökohta yrittäessämme ymmärtää ykislön ja yhteiskunnan välisiä suhteita, sillä arjessa limittyvät epäviralliset ja viralliset sekä yksityiset ja julkiset toiminnat, ajatukset ja odotukset. Paradoksaalisesti tämä tekee arjesta sekä rutiininomaista ja turvallista että vaativaa ja jopa uuvuttavaa. Teoreettisesti jäsenneltynä itsestään selvästä arjesta muodostuu yllättävä, monimuotoinen ja kompleksinen käsite.

Kurssilla tarkastelemme arjen sosiologian (sociology of everyday life) ja henkilökohtaisen elämän sosiologian (sociology of personal life) kautta yksilön ja yhteiskunnan välisiä suhteita. Arjen sosiologia tarkastelee, miten ihmiset sitoutuvat olemassa oleviin yhteiskunnallisiin ja sosiaalisiin rakenteisiin. Henkilökohtaisen elämän sosiologia tarkastelee yksilöiden elämää niissä sosiaalisissa, ajallisissa ja paikallisissa konteksteissa, joissa he elävät. Henkilökohtaisen elämän sosiologia pohtii, mitä yhteiskunnallisia merkityksiä yksityisenä pidetyllä elämällä on, mitä vaikutuksia henkilökotaisilla valinnoilla on yhteiskuntaan ja sen muutoksiin, ja millä lailla sosiaaliset rakenteet ilmenevät henkilökohtaisessa elämässä.

Pohdimme, mitä on arki? Mikä merkitys arjella on yksilölle ja yhteiskunnalle? Mitä henkilökohtainen tarkoittaa ja miten se eroaa yksilöllisestä? Analysoimme, miten mikrotason, pienet, jokapäiväiset teot ja toiminnat liittyvät makrotason malleihin ja rakenteisiin. Tarkastelemme toimijan ja rakenteen välisiä suhteita esim. perheen, sairauden, kuulumisen (belonging) ja kodin näkökulmista.

Live-kurssin rakenne:

  1. Luento (2t): Johdanto arjen ja henkilökohtaisen elämän sosiologiaan (Eriikka Oinonen)
  2. Seminaarikerta (3 t) Henkilökohtaisen ja yksilöllisen eroista
  3. Luento (2t): Sairausarki (Suvi Holmberg)
  4. Seminaarikerta (3t) Arjen fyysisyydestä ja ruumiillisuudesta sekä arjen kriisiytymisestä
  5. Luento (2t): Perhe, yhteiskunta ja muutos (Eriikka Oinonen)
  6. Seminaarikerta (3t) Arjen poliittisuus
  7. Luento (2t): Asuminen, koti ja kuuluminen (Eriikka Oinonen & Suvi Holmberg)
  8. Seminaarikerta (3t)
  9. Luento (2t): katsotaan elokuva I, Daniel Blake
  10. Seminaarikerta (2t): keskustellaan elokuvasta arjen ja henkilökohtaisen elämän tutkimuksen näkökulmista + loppukeskustelu ja palaute

Kunkin luentokerran jälkeen opiskelijoille annetaan luennon teemaan liittyvä (1) teoreettinen ja (1) empiirinen teksti/artikkeli luettavaksi. Teksteistä keskustellaan seuraavalla seminaarikerralla. Seminaareissa syvennetään luennolla käsiteltyä teemaa ja teoreettista keskustelua erilaisin pienryhmissä tehtävin harjoituksin ja tehtävin.

Jokainen kurssille osallistuja kirjoittaa jokaisesta luennosta ja seminaarikerrasta 2-4 liuskan kirjeen, jossa hän selittää oppimaansa kuvitteelliselle henkilölle hyödyntäen luentoja, luettuja tekstejä sekä harjoituksia.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat ilmoittautuminen nettiopsuun 1.8. - 31.8.2017

UCPorin ristiinopiskelijat ilmoittautuvat sähköpostilla eriikka.oinonen@uta.fi tai suvi.holmberg@uta.fi 1.8.-31.8. 2017


UCPorin ristiinopiskelijoille varattu max. 5 paikkaa live-kurssille ja max. 5 paikkaa verkkokurssille. Mikäli ristiinopiskelijoiden paikat eivät täyty, otamme tilalle TaY:n tutkinto-opiskelijoita.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Eriikka Oinonen, Vastaava opettaja
Eriikka.Oinonen[ät]uta.fi
Suvi Holmberg, Vastaava opettaja
suvi.holmberg[ät]tuni.fi

Opetus

20.9.2017 – 22.11.2017
Luento-opetus 10 tuntia
Ke 20.9.2017 klo 12-14, luokka 386, jatkuu luokassa 386 keskiviikkoisin klo 12-14; ke 4.10., 18.10., 1.11., 15.11.2017
Seminaari 14 tuntia
Ke 27.9.2017 klo 12-15, luokka 386, jatkuu keskiviikkoisin klo 12-15; ke 11.10. (luokka 107), 25.10.(luokka 386), 8.11. (luokka 107), huom! ke 22.11.2017 klo 12-14 (luokka 386)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Arviointi: aktiivinen osallistuminen luennoille ja seminaareihin sekä kurssimateriaaleihin perehtyminen ja henkilökohtaisten kirjoitustehtävien (kirjeiden) kirjottaminen. 

Lisätiedot

SOSM6.3. Monimutkaisia itsestäänselvyyksiä – näkökulmia arjen ja henkilökohtaisen elämän tutkimukseen kurssin suorituksella voi saada korvaavuuden ensisijaisesti SOSM6.3 Sosiologinen ajattelu II jaksoon tai johonkin seuraavista opintojaksoista: SOS04.1. Lapsen ja perheen tutkimuksen ydinkysymyksiä TAI STYS1B4 Perhe asiantuntijatyön kontekstina ja kohteena. 

Live kurssille otetaan 20 opiskelijaa ja verkkokurssille 20 opiskelijaa.

Alkutehtävä: kirjoita 2-4 liuskan pohdinta siitä, mitä on arki? Pohdinta tallennetaan Moodleen ennen ensimmäistä seminaarikertaa.

Verkkokurssille osallistuville aloitustapaaminen Tampereella ke 13.9. klo 10-12. paikka 6017 ja Porissa to 14.9. klo 14-16 luokka 386. 

Verkko-opiskelijat jaetaan pienryhmiin, joissa he tekevät samat tehtävät kuin livekurssilla.