x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLPOP03 Tieteellinen kirjoittaminen ja politiikan tutkimuksen aineistot (kirjallinen tentti ja essee) 5 op
Vain avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella tieteellistä ajattelua ja tieteelliseeen tekstin perussääntöjä kirjoittamisen lajityyppinä. Opiskelija on tarkastellut tieteellistä kirjoittamista prosessina, tutkimusraportin rakenteellisia ominaispiirteitä, argumentointia, tieteellisen tekstin eettisiä vaatimuksia, lähdekritiikkiä sekä lähdeviitteiden roolia ja niiden merkitsemistä. Opiskelija ymmärtää mitä tieteellisyys, ymmärtää tutkimuksellisen lukutaidon merkityksen sekä tieteelliseen kirjoittamiseen liittyviä prosesseja.

Opiskelija tuntee myös erilaisia kansainvälisen politiikan ja valtio-opin tutkimuksessa hyödynnettäviä aineistoja. Opiskelija hallitsee tieteellisen kirjoittamisen perussäännöt ja osaa soveltaa niitä rajattuun aineistoon.

Opettajat

Tiina Rättilä, Vastaava opettaja
tiina.rattila[ät]tuni.fi

Opetus

4.9.2017 – 30.9.2018
Itsenäinen työskentely

Oppimateriaalit

Kirjallisessa tentissä suoritetaan:
1. Hurtig - Laitinen - Uljas-Rautio: Ajattele itse. Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. PS-kustannus 2010.

2. Ronkainen - Pehkonen - Lindblom - Ylänne - Paavilainen: Tutkimuksen voimasanat. WSOYpro Oy 2011.

Lisätiedot

Opiskelija suorittaa ensin kirjallisen tentin ja sen jälkeen 10 s. mittaisen esseen opettajan kanssa yhdessä sovittavasta aiheesta (yhteys opettajaan sähköpostitse tentin jälkeen). Essee laaditaan Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman kirjallisten töiden oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti: 
http://www.uta.fi/jkk/pol/kaytannot/opas_kirjallisiin_toihin/POL_opas_kirjallisiin_toihin_2015.pdf