x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS6.4.4 Queer-näkökulmia sukupuoleen, yhteiskuntaan ja opetukseen (verkkokurssi) 5 op
Paikkakuntatiedot
Paikkakunnasta riippumaton opetus
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii ymmärtämään feministisen tutkimustiedon tuottamista ja paikantamista. Hän harjaantuu näkemään tutkimuksellisten asetelmien ja ratkaisujen yhteyksiä feministisiin metodologioihin.

Yleiskuvaus

Queer-näkökulma on normikriittinen suuntaus, joka pyrkii kyseenalaistamaan ja problematisoimaan erilaisia normatiivisuuden muotoja dekonstruoimalla niiden diskursiivisen rakenteen. Kurssilla käsitellään queer-näkökulmaa sekä sen hyödyntämistä erilaisissa konteksteissa (ks. alla: Kurssin teemat).

Kurssi toteutetaan queer-pedagogisten lähestymistapojen avulla, jolloin tavoitteena on tiedon ja opetuksen itsestään selvinä pidettyjen ja yleistävien diskurssien outouttaminen eli erilaisten tieteeseen ja koulutukseen liittyvien normatiivisuuksien kyseenalaistaminen. Opiskelijoille tarjotaan välineitä tarkastella opetusta ja oppimista queer-näkökulmasta ja purkaa erilaisia normatiivisuuksia tieteessä ja tieteellisissä yhteisöissä. Lisäksi opiskelijoita rohkaistaan opetuksen ja oman oppimisen kriittiseen tarkasteluun kurssin eri vaiheissa.

Kurssin rakenteessa hyödynnetään ja kokeillaan sekä luodaan uusia ja erilaisia tapoja tehdä verkko-opetusta. Kurssin teemoihin johdatellaan lyhyillä puheenvuoroilla ja haastatteluilla, ja lisäksi opiskelijat perehtyvät kuhunkin teemaan liittyvään tieteelliseen lukemistoon ja muuhun aineistoon. Teemoista keskustellaan pienryhmissä opettajien ohjeiden ja kysymysten pohjalta. Kukin opiskelija rakentaa kurssin aikana opituista aiheista miellekartan, jossa erilliset teemat yhdistyvät verkottuneeksi kokonaisuudeksi. Kurssin päätteeksi opiskelijat kirjoittavat esseen valitsemastaan aiheesta.

Kurssin teemat:

Queer-tutkimusta queer-pedagogiikan keinoin

Queer-teoreettisia lähtökohtia

Sukupuolen moninaisuus

Seksuaalisuus ja sukulaisuus

Crip-teoria

Rotu/Luokka

Queer-näkökulman sovelluksia

Kurssin tavoitteet:

– Opiskelija tutustuu queer-käsitteeseen ja queer-näkökulmaan erilaisissa konteksteissa.

– Opiskelija osaa käyttää queer-näkökulmaa omassa tieteellisessä työssään.

– Opiskelija tunnistaa tietoon ja opetukseen liittyviä normatiivisia rakenteita ja osaa purkaa niitä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan e-lomakkeella.

Opettajat

Pieta Hyvärinen, Vastaava opettaja
Roosa Toriseva, Vastaava opettaja

Opetus

6.2.2017 – 2.4.2017

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

– Itsearviointi perusteluineen asteikolla 0-5

– Kirjallinen palaute opettajilta

Lisätiedot

Kurssin järjestää sukupuolentutkimuksen verkosto Hilma (http://blogs.helsinki.fi/hilma-verkosto/opetus/tuleva-opetus/)

Korvaavuus Tampereen vaatimuksissa: SOS6.4.4 Feministinen tietäminen; SOS09.3 Sukupuolen ja seksuaalisuuden monimuotoisuus; SOS09.6 Ruumiillisuuden ja sukupuolentutkimuksen alat

Lisätiedot: Mikäli pääset kurssille, ole välittömästi yhteydessä Hilma-yhdyshenkilöön Hanna Ojalaan (Hanna.L.Ojala@uta.fi) ja sovi kurssin korvaavuudesta.