x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA10 Kasvatustieteen metodologiset lähtökohdat - Kirjatentti avoimen yo-opetuksen opiskelijoille, Tre 2 op
Vain avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tunnistaa metodologista ajattelua ja ihmistieteellisen tutkimuksen erityispiirteitä sekä tutkimuksen tavoitteena olevan tiedon luonteen ja erilaiset tiedonintressit
- hahmottaa kasvatustieteellisen tutkimuksen eri suuntauksia ja tutkimusotteita sekä teorian, käsitteiden ja havaintojen roolin tutkimuksessa.

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 11.8.2016 alkaen.

Opettajat

Anna Wallin, Vastaava opettaja
Anna.Wallin[ät]uta.fi
Hanna Ylöstalo, Vastaava opettaja
Hanna.Ylostalo[ät]uta.fi

Opetus

1.10.2016 – 20.5.2017
Itsenäinen työskentely 135 tuntia

Oppimateriaalit

Muulta osin opetussuunnitelmassa ilmoitettu oppimateriaali, mutta seuraavasta materiaalista jätetään pois monimuuttujamenetelmien ja erillisartikkeleiden
osuus: Borg, S. ym., KvantiMOTV – Kvantitatiivisten menetelmien tietovaranto. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. 2009. Verkossa osoitteessa:
http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/intro.html

Lisätiedot

Avoimen opiskelijat suorittavat sähköisenä kirjallisuustenttinä aikavälillä 1.10.2016-20.5.2017. Edeltävät opinnot: Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op.
Kirjatentin vastaanottaja: Hanna Ylöstalo.

HUOM!
* Opetussuunnitelman mukaan pakollisena edeltävänä opintojaksona tälle luentojaksolle on perusopintojen KASP5 Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena -opintojakso.

* KASA10 -jakson rinnalla voit syksyllä aloittaa samassa periodissa alkavien KASA11 ja/tai KASA12 -jaksojen opinnot. Ryhmiinvalintojen yhteydessä tarkistetaan, että olet ilmoittautunut suorittamaan edeltävää KASA10 -jakson luentojaksoa.

* KASA10 -jakso pitää olla suoritettuna voidaksesi päästä kevätlukukaudella 2017 järjestettäville aineopintojen KASA11 ja/tai KASA12 -jaksoille.