x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERHOIA4 Johdatus hoitotieteelliseen tutkimukseen, kirjatentti, Seinäjoki 4 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Seinäjoki
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa nimetä ja kuvata laadullisen ja tilastollisen tutkimuksen lähtökohdat ja prosessin vaiheet
- ymmärtää käsitteiden ja teorioiden merkityksen hoitotieteellisessä tutkimuksessa
- osaa kuvata pääpiirteissään tilastollisen tutkimuksen keskeiset tutkimusasetelmat sekä laadullisen tutkimuksen lajit
- ymmärtää tutkimusetiikan merkityksen hoitotieteellisessä tutkimuksessa

Yleiskuvaus

Kirjatentti

Sähköinen tentti 5.9. - 9.10.2016, ks. lisätietoja sähköisestä tenttimisestä

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

11.8.2016 klo 10 - 16.9.2016

Opettajat

Eeva Harju, Opettaja

Opetus

5.9.2016 – 9.10.2016
Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Hirsjärvi S, Remes P & Sajavaara P. 2014. Tutki ja kirjoita.  19.painos, Tammi, Helsinki.
Tutkimusprosessin liittyvät luvut
1. Tutkimuksen kulku, s. 63–65
5. Metodologiset ja teoreettiset lähtökohdat, s. 123–166
6.4 Tutkimussuunnitelma, s. 173–176
7. Aineiston hankinnan suunnittelu, s. 177–190
8. Tutkimustyypit ja aineiston keruun perusmenetelmät, s. 191–220
Parahoo K. 2014. Nursing Research. Principles, process and issues. 3rd, Palgrave Macmillan.
Luvut 1-6
1. Research and nursing practice, s. 7–-24
2. Knowledge, science and research, s. 25–41
3. Quantitative research, s. 42–54.
4  Qualitative research, s. 55–77
5. Mixed methods, s. 78–94
6. The research process and ethical issues, s. 95–109
Luvut 8-11
8. Research and theory, s. 134–148
9. Research questions and operational definitions, s. 149–163
10. Research designs, s. 164–-183
11. Experiments, s. 184–210
Luku 15
15. Samples and sampling, s. 259–-279
Andrew S & Halcomb EJ. 2009. Mixed methods for nursing and the health sciences. Wiley-Blackwell.
  Section one: Preliminary considerations
1. Introduction to mixed methods research for nursing and the health sciences, s. 1–-12.
3. Designs for mixed methods research, s. 31–49.
Artikkeli: Aho AL & Kylmä J. 2012. Sensitiivinen tutkimus hoitotieteessä - näkökohtia tutkimusprosessin eri vaiheissa. Hoitotiede 24(4), 271–280. (Saatavilla elektronisesti Elektra-tietokannasta)

Lisätiedot

Opintojakson voi suorittaa vaihtoehtoisesti suorittaa  myös alkuvuodesta 2017 periodissa III