x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLPOP03 Tieteellinen kirjoittaminen ja politiikan tutkimuksen aineistot 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella tieteellistä ajattelua ja tieteelliseeen tekstin perussääntöjä kirjoittamisen lajityyppinä. Opiskelija on tarkastellut tieteellistä kirjoittamista prosessina, tutkimusraportin rakenteellisia ominaispiirteitä, argumentointia, tieteellisen tekstin eettisiä vaatimuksia, lähdekritiikkiä sekä lähdeviitteiden roolia ja niiden merkitsemistä. Opiskelija ymmärtää mitä tieteellisyys, ymmärtää tutkimuksellisen lukutaidon merkityksen sekä tieteelliseen kirjoittamiseen liittyviä prosesseja.

Opiskelija tuntee myös erilaisia kansainvälisen politiikan ja valtio-opin tutkimuksessa hyödynnettäviä aineistoja. Opiskelija hallitsee tieteellisen kirjoittamisen perussäännöt ja osaa soveltaa niitä rajattuun aineistoon

Yleiskuvaus

Tieteellisen kirjoittamisen käytännöt politiikan tutkimuksessa ja tutustuminen politiikan tutkimuksen aineistoihin.

Opettajat

Elina Kestilä-Kekkonen, Vastaava opettaja
Elina.Kestila-Kekkonen[ät]uta.fi
Johanna Peltoniemi, Opettaja
Tapio Juntunen, Opettaja
Tapio.Juntunen[ät]uta.fi

Opetus

13.9.2016 – 12.12.2016
Luento-opetus 12 tuntia
Elina Kestilä-Kekkonen
Ti 13.9.2016 - 27.9.2016 viikoittain klo 12-14, Päätalo C6
Pe 23.9.2016 klo 10-14, Päätalo C8
To 29.9.2016 klo 12-14, Pinni A1081
Seminaari 24 tuntia
Seminaariryhmien järjestäytyminen
To 6.10.2016 klo 12-14, Päätalo C8
Johanna Peltoniemi
Ma 7.11.2016 - 12.12.2016 viikoittain klo 9-12, Linna K110, (varalla 2.12. ja 9.12.)
Tapio Juntunen
Ma 7.11.2016 - 12.12.2016 viikoittain klo 9-12, Linna K109

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Seminaarissa tehdään harjoitustyö pareittain, joka käsitellään ryhmissä. Osallistuminen kaikkiin kokoontumisiin on pakollista ja poissaolot on korvattava.

Oppimateriaalit

Viskari, Tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Tampereen yliopistopaino 2002.

Kinnunen – Löytty, Tieteellinen kirjoittaminen. Vastapaino 2002.

Luostarinen – Väliverronen, Tekstinsyöjät. Vastapaino 2007. (e-aineisto http://www.vastapaino.fi/vp/ekirjat/tekstinsyojat.pdf)

Hurtig – Laitinen – Uljas-Rautio, Ajattele itse. Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. PS-kustannus 2010.

Ronkainen – Pehkonen – Lindblom – Ylänne – Paavilainen, Tutkimuksen voimasanat. WSOYpro Oy 2011.

Kuula, Tutkimusetiikka. Vastapaino 2006.

Heikkinen-Voutilainen-Lauerma-Tiililä-Lounela (toim), Genreanalyysi - tekstilajitutkimuksen käytäntöä. Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisu 29. Kotimaisten kielten keskus. Helsinki 2012.

http://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk29/Genreanalyysi.pdf

Lisätiedot

Tiedonhankinnan perusteiden harjoitusryhmiin ilmoittautuminen erikseen (kirjasto).