x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOA11 Kvalitatiiviset menetelmät 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kvalitatiivisten menetelmien kurssin suoritettuaan opiskelija omaa monipuoliset taidot laadullisten menetelmien soveltamiseen politiikan tutkimuksessa. Hän ymmärtää laadullisen tutkimuksen tieteenfilosofiset ja teoreettiset perusteet sekä laadullisten menetelmien mahdollisuudet ja rajoitteet. Opiskelija tuntee laadullisten menetelmien kirjon tekstianalyysistä haastattelumenetelmiin ja hallitsee myös internet-aineistojen analyysin perusteet. Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy valitsemaan oikeanlaisen laadullisen metodin tutkimuskysymyksensä ratkaisemiseen.

Yleiskuvaus

Opintojakso koostuu politiikan tutkimuksen yleisiin tieteenfilosofisiin ja metodologisiin perusteisiin johdattavista luennoista (16 tuntia) sekä kvalitatiivisten menetelmien kurssista harjoituksineen (24 tuntia). Luennot suoritettuaan opiskelijalle on muodostunut konkreettisia menetelmällisiä ratkaisuja tukeva yleiskäsitys politiikan tutkimuksen ja muiden yhteiskuntatieteiden tieteenfilosofisista perusteista sekä kvalitatiivisen tutkimuksen metodologisten ratkaisujen teoreettisista lähtökohdista. Kvalitatiivisten menetelmien kurssin suoritettuaan opiskelija omaa monipuoliset taidot laadullisten menetelmien soveltamiseen politiikan tutkimuksessa. Hän ymmärtää laadullisen tutkimuksen teoreettiset perusteet sekä laadullisten menetelmien mahdollisuudet ja rajoitteet. Opiskelija hallitsee tutkimusprosessin eri vaiheet ja kykenee tekemään itsenäisesti tutkimukseen olennaisesti liittyviä menetelmällisiä valintoja erilaisista aineistonhankinnan tavoista (esim. haastattelut, tekstit, kuva-aineistot, sosiaalisen median aineistot) vaihtoehtoisiin aineiston analyysitapoihin (esim. sisällönanalyysi, diskurssianalyysi, fenomenologinen analyysi, merkki- ja kuva-analyysi).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ei ole ennakkoilmoittautumista.

Opettajat

Mikko Lahtinen, Vastaava opettaja
mikko.i.lahtinen[ät]uta.fi
Tiina Rättilä, Opettaja
tiina.rattila[ät]tuni.fi

Opetus

14.9.2016 – 2.12.2016
Luento-opetus 16 tuntia
Johdantoluennot Mikko Lahtinen
Ke 14.9.2016 - 12.10.2016 viikoittain klo 9-12, Päätalo C8
Harjoitukset 24 tuntia
Harjoitusten luento-osuus Tiina Rättilä
Ma 24.10.2016 - 28.11.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni A3111
Analyysiharjoitukset Tiina Rättilä
Pe 28.10.2016 klo 10-12, Pinni A3111
Pe 4.11.2016 - 11.11.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni B3118
Pe 18.11.2016 - 2.12.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni A3111

Oppimateriaalit

Yhteiskunnallisen tietoarkiston KvaliMOTV-verkkoaineisto: http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/