x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUS12 Valtiosääntöoikeuden syventävä jakso: itsenäinen suoritus tai köyhyys oikeudellisena kysymyksenä -seminaari 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on aiempaa perustellumpi ja syvällisempi kuva valtiosääntöoikeuden ja sitä koskevan tutkimuksen nykytilasta sekä ajankohtaisista haasteista. Opiskelija syventää tietämystään kansallisen ja ylikansallisen valtiosääntöajattelun vuorovaikutuksesta sekä perehtyy kotimaisten ja eurooppalaisten valtiosääntöisten käytäntöjen viimeaikaisiin kehityspiirteisiin sekä yleisellä tasolla että erityisesti johonkin temaattiiseen ongelmakokonaisuuteen liittyen.

Yleiskuvaus

Valtiosääntöoikeuden syventävä opintojakso suoritetaan syyslukukaudella 2016 kahdella vaihtoehtoisella tavalla: A) valtiosääntöoikeuden yleisiin kysymyksiin keskittyvänä itsenäisenä suorituksena tai B) teemakurssina, jossa käsitellään köyhyyttä oikeudellisena ongelmana. Vaihtoehdot kuvataan alla.

A. ITSENÄINEN SUORITUS:

Itsenäinen suoritus ei edellytä minkäänlaista ennakkoilmoittautumista. Jos opintojakso suoritetaan itsenäisenä suorituksena, se koostuu kahdesta osasta: 1) sähköisestä kirjatentistä ja 2) valtiosääntöoikeudelliseen väitöskirjaan liittyvästä esseestä. Molemmat osat on suoritettava hyväksytysti 15.12.2016 mennessä. Mikäli suoritus on tällöin kesken, on opintojakso suoritettava seuraavana vuonna kokonaan uudestaan.

Sähköisessä kirjatentissä suoritetaan seuraavat teokset (n. 1000 sivua):

1. Lavapuro, Ojanen, Rautiainen, Valtonen: Sivistykselliset ja sosiaaliset perusoikeudet syrjäkunnissa (190 s.)

2. Robertson: The judge as political theorist - contemporary constitutional review. (460 s.)

3. Tuori & Sankari: The many constitutions of Europe (288 s.)

Sähköisen kirjatentin lisäksi kirjoitetaan 10-12 sivun arvioiva essee yhdestä opiskelijan seuraavasta luettelosta valitsemasta suomalaisesta väitöskirjasta:

  • Dahlberg: Do you know it when you see it? : A study on the judicial legitimacy of the European Court of Human Rights
  • Hoikka: Sananvapaus Euroopan unionin oikeudessa
  • Lavapuro: Uusi perustuslakikontrolli
  • Koivisto: Hyvän hallinnon muunnelmat 
  • Mutanen: "Towards a pluralistic constitutional understanding of state sovereignty in the European Union?
  • Neuvonen: Sananvapauden sääntely Suomessa
  • Rautiainen: Kuvataiteilijan oikeudellinen asema
  • Salminen: Yhä läheisempään liittoon? -tutkielmia valtiosäännön integraationormin sisällöstä ja vaikutuksista

Esseessä tulee kiinnittää huomio väitöskirjan keskeiseen sisältöön ja argumentaatioon, arvioida teoksen tutkimusasetelmaa ja -menetelmää sekä pohtia teoksen sijoittumista valtiosääntöoikeuden tutkimustraditiossa. Väitöskirjaa lukiessa on syytä erityisesti kiinnittää huomio väitöskirjan ja sen lähdeaineiston suhteeseen. 

Essee palautetaan sähköpostilla opintojakson vastuuopettajalle (pauli.rautiainen@uta.fi) sen jälkeen, kun opiskelija on suorittanut sähköisen kirjatentin.

B. KURSSI:

Taloushistorioitsija Karl Polanyi kuvasi II maailmansodan jälkeen ilmestyneessä teoksessaan Suuri murros, kuinka teollisen kapitalismin synnyttämä markkinatalous loi itsestään 1800-luvulla saatanallisen myllyn, joka uhkasi jauhaa ihmisen tomuksi. Sosiaaliset oikeudet saivat samaan aikaan muotonsa yhteiskunnan itsepuolustuksena - eräänlaisena vastaliikkeenä tuolle saatanalliselle myllylle.

Polanyin analyysi toimii lähtökohtana, kun kurssilla jäsennetään köyhyyttä oikeudellisena kysymyksenä. Kurssilla perehdytään muun muassa perus- ja vähimmäisturvan varassa elävien oikeudelliseen asemaan 2010-luvun Suomessa, jossa perus- ja vähimmäisturvaetuuksien tason katsottiin vuonna 2015 loukanneen Euroopan sosiaalista peruskirjaa. Lisäksi kurssilla pohditaan muun muassa oikeutta kehitykseen kollektiivisena ihmisoikeutena sekä perehdytään Amartya Senin & Martha Nussbaumin toimintavalmiusteoriaan.

Kurssi suoritetaan osallistumalla alkuluennolle ja luentotyöpajaan sekä suorittamalla kirjallinen tentti ja laatimalla kurssin teemaa koskeva essee (n. 15 s.). 

Kurssin yhteydessä tentittävä kirjallisuus (n. 500-600 s.) perustuu ajakohtaiselle tutkimuskirjallisuudelle ja on sekä suomen että englanninkielistä. 

Kurssi perustuu opiskelijavetoiseen työskentelyyn, jossa kurssin opettajan pitämien alkuluentojen jälkeen opiskelijat opettavat toisiaan opettajan ohjauksessa. Opiskelijavetoisessa oikeustapaus- ja sopimustyöpajassa opiskelijat opettavat toisilleen keskeisiä oikeustapauksia ja valtiosopimuksia. Kurssi loppuu luentotyöpajaan, jossa opiskelijat pitävät kurssin teemaan liittyviä luentoja. Kurssiin sisältyy runsaasti ryhmätyöskentelyä ja suoritus edellyttää sitoutumista ryhmätyöskentelyyn. Sellaiselle opiskelijalle, jolla ei ole kykyä sitoutua ryhmätyöskentelyyn suositellaan itsenäistä suoritusta.

Kirjatentissä suoritetaan

1. Lavapuro, Ojanen, Rautiainen, Valtonen: Sivistykselliset ja sosiaaliset perusoikeudet syrjäkunnissa (190 s.)

2. Comin & Nussbaum (ed.): Capabilities, Gender, Equality, sivut 1-56, 308-321, 341-354, 384-414 (n. 110 s.)

3. Perusturvan riittävyyden arviointiraportti 2011-2015 (118 s.)

TURVALLISUUS-TEEMAKOKONAISUUS

Valtiosääntöoikeuden syventävä kurssi on mahdollista sisällyttää turvallisuus-teemakokonaisuuteen. Tällöin kurssi suoritetaan itsenäisesti kirjatenttinä (n. 1000 sivua) ja esseenä (n. 10-12 sivua), joista sovitaan jakson vastuuopettajan kanssa. Suoritus edellyttää, että vaadittut edeltävät opinnot on suoritettu.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Pauli Rautiainen, Vastaava opettaja
Pauli.Rautiainen[ät]uta.fi

Opetus

3.10.2016 – 31.12.2016
Pienryhmäopetus 22 tuntia
Köyhyys oikeudellisena kysymyksenä
Ma 3.10.2016 klo 10-18, Virta 112
Ma 21.11.2016 klo 12-18, Virta 113
Ma 28.11.2016 klo 12-18, Virta 113

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Arviointi perustuu kirjatentin, esseen ja osallistumisaktiivisuuden laadulle.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus sekä muu oppimateriaali ilmoitetaan luennolla ja opintojakson moodlesivulla. Materiaalina pyritään mahdollisuuksien mukaan käyttämään elektronisesti saatavilla olevaa aineistoa.

Lisätiedot

Opetus alkaa 1. periodilla ja jatkuu 2. periodilla.