x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUS21 Oikeustieteellinen tutkimus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja hallitsee oikeustieteellisen tutkimuksen erilaisia metodologisia vaihtoehtoja. Hänellä on valmiudet tehdä pro gradu -tutkielmassaan tarvittavia metodologiset valintoja ja soveltaa valitsemiaan metodeja niiden omilla ehdoilla.

Yleiskuvaus

Kurssi perehdytään oikeustieteelliseen tutkimukseen ja siinä käytettyihin erilaisiin lähestymistapoihin ja niiden vaikutuksiin. Lainopillista tutkimusta lähdestytään yhtenä mahdollisena metodisena vaihtoehtona muiden joukossa. Oikeustiedettä tarkastellaan toisinsanoen monimetodisena tieteenalana.

Erilaisten metodien luonnetta selvitetään opiskelijalähtöisesti kirjallisuuspohjaisin harjoituksin ja "hands-on" -tyyppisesti. Samalla kannustetaan arvioimaan niiden käyttökelpoisuutta pro gradu -tutkielman tekemisessä.

Kurssi koostuu kolmesta osasta: 1) ennakkoharjoituksiin pohjautuvista luennoista ja niillä käytävissä keskusteluissa, 2) opiskelijoiden itsenäisestä opintopiirityöskentelystä, jossa käsitellään opiskelijoiden kiinnostuksen kohteiden mukaan eriytyvää metodikirjallisuutta sekä 3) erilaisten oikeustieteellisten artikkelien analysointiin keskittyvässä seminaarista.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Pauli Rautiainen, Vastaava opettaja
Pauli.Rautiainen[ät]uta.fi

Opetus

6.9.2016 – 11.10.2016
Luento-opetus 12 tuntia
Ti 6.9.2016 - 20.9.2016 viikoittain klo 14-18, Virta 113
Ryhmätyöskentely 3 tuntia
Harjoitusseminaari (opiskelija osallistuu yhteen 3 tunnin sessioon aloitusluennolla sovittavana ajankohtana)
Ti 4.10.2016 - 11.10.2016 viikoittain klo 12-15, Pinni A2057
Ti 4.10.2016 - 11.10.2016 viikoittain klo 16-19, Pinni A2057
Itsenäinen työskentely
Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Opintopiirityöskentelyä selostava oppimispäiväkirja ja kotitentti. Tenttimateriaalina on kurssin oppimateriaali lukuunottamatta opintopiirissä käsiteltyä kirjallisuutta. Tenttikysymykset julkaistaan etukäteen ilmoitettavana aikana Moodlessa, jonka jälkeen opiskelijalla on 48 tuntia aikaa palauttaa vastaukset Moodleen.

Osallistumisaktiivisuus voidaan ottaa huomioon arvosanaa korottavana perusteena.

Oppimateriaalit

Luennoilla ja harjoitusseminaareissa käsitellään artikkeleja, jotka löytyy Moodlesta.

Opintopiirissä käsitellään jokin seuraavista teoksista:
- Kalle Määttä (2014): Verolakien tulkinta (suositellaan lainopillisesta tulkinnasta kiinnostuneille vero-oikeuden opiskelijoille)
- Kaarlo Tuori (2000): Kriittinen oikeuspositivismi (suositellaan oikeusteoriasta tai oikeuden systematisoinnista kiinnostuneille opiskelijoille)
- Aulis Aarnio (2006): Tulkinnan taito (suositellaan lainopillisesta tulkinnasta kiinnostuneille opiskelijoille)
- Jaakko Husa (2013): Oikeusvertailu (suositellaan oikeusvertailusta kiinnostuneille opiskelijoille)
- Anne Alvesalo & Kaijus Ervasti (2006): Oikeus yhteiskunnassa – näkökulmia oikeussosiologiaan (suositellaan oikeussosiologiasta kiinnostuneille opiskelijoille)
- Coomans et.al. (2009): Methods of Human Rights Research (suositellaan perus- ja ihmisoikeustutkimuksesta kiinnostuneille julkisoikeuden opiskelijoille)

Lisätiedot

Jokaisen kurssia suorittavan tulee osallistua yhteen pienryhmissä toteutettavaan seminaariharjoitukseen, johon tulee valmistautua etukäteen. Seminaariharjoituksessa arvioidaan etukäteen jaetun materiaalin pohjalta yhdessä erilaisten oikeudellisten tekstien metodologisia valintoja ja niiden seurauksia. Opiskelijat jaetaan toivomusten mukaisiin ryhmiin  1. luentokerralla.