x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS10.1.4 Vuorovaikutusprosessit työelämän tilanteissa (monimuoto-opetus) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija osaa eritellä työelämän vuorovaikutusprosessien kannalta keskeisiä tietoon, valtaan ja emootioihin liittyviä käsitteitä ja ajattelumalleja. Opiskelija osaa soveltaa etnometodologista vuorovaikutuksen tutkimuksen näkökulmaa työelämän vuorovaikutustilanteisiin ja hahmottaa ammatillisen ja työyhteisön vuorovaikutuksen säännönmukaisuuksia. Lisäksi opiskelija osaa analysoida ja arvioida kriittisesti käytännön työelämän vuorovaikutustilanteita kurssilla opittujen käsitteiden ja mallien avulla.

Yleiskuvaus

Kurssilla tarkastellaan työelämän vuorovaikutusta sosiaalitieteellisestä näkökulmasta. Kurssin lähtökohtana on kahden- ja monenkeskisen toiminnan prosessien ymmärtäminen ja kuvaaminen etnometodologisen teorian avulla. Kurssin aikana opetellaan tunnistamaan ja jäsentämään olennaisissa työelämän toiminnoissa, esimerkiksi jaetussa päätöksenteossa ja työyhteisöjen sosiaalisten suhteiden muodostumisessa, vaikuttavia kaikille yhteisiä säännönmukaisia toimintatapoja ja niiden reunaehtoja. 

Vuorovaikutusprosesseja tutkitaan mm. seuraavien sisällöllisten teemojen kautta: ammattilaisen ja asiakkaan välinen vuorovaikutus, työyhteisön jäsenten keskinäinen vuorovaikutus ja jaettu päätöksenteko. Teemojen avulla kurssilla tutustutaan yhteistoiminnan taustalla vaikuttaviin tiedollisiin, emotionaalisiin sekä valtasuhteisiin liittyviin oikeuksiin ja velvoitteisiin. Kurssilla painotetaan teoreettisen, metodisen ja tutkimukseen perustuvan tiedon hyödyllisyyttä ja soveltamismahdollisuuksia käytännön työelämätilanteiden jäsentämisessä, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Kurssilla omaksuttua tietoa voidaan käyttää hyödyksi esimerkiksi projektien suunnittelussa, muutostilanteissa tai uusien toimintatapojen implementoinnissa.  Kurssin vastuuopettajien lisäksi työelämän vuorovaikutusprosessien tutkimukseen perehtyneet vierailijat esittelevät kurssilla omaa tuoretta tutkimustaan.    

Kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena. Suurin osa kurssista suoritetaan itsenäisesti verkossa tiedonhaku-, luku- ja kirjoitustehtävinä. Valtaosa kurssilla luettavasta kirjallisuudesta on englanninkielistä. Lisäksi kurssilla on ryhmätöitä, seminaariopetusta, luentoja ja keskustelutehtäviä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille valitaan enintään 25 tutkinto-opiskelijaa ja 5 avoimen yliopiston opiskelijaa. Etusijalla ovat yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman ja työn ja hyvinvoinnin maisteriohjeman pääaineopiskelijat, mutta kurssi on avoin myös muille opiskelijoille.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 5 avoimen yliopiston opiskelijaa. Ilmoittautuminen tehdään sähköpostitse suoraan kurssin vastuuopettajalle, jonka yhteystiedot löydät alta. Huomoithan, että tässä kiintiössä kurssille tulevalla on ennen kurssi-ilmoittautumista oltava voimassa oleva opinto-oikeus sosiaalitieteiden aineopintojen
(/yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemojen) suorittamiseksi (hae
opinto-oikeutta: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/index.html)

Opettajat

Aija Logren, Vastaava opettaja
aija.logren[ät]tuni.fi
Hanna Rautajoki, Vastaava opettaja
vierailevat luennoitsijat, Vastaava opettaja

Opetus

9.1.2017 – 28.5.2017
Luento-opetus 10 tuntia
Johdantoluento
Pe 20.1.2017 klo 10-14, Linna 5014
Vierailuluento: Petra Auvinen
Pe 3.2.2017 klo 10-12, Linna 5014
Luento
Pe 10.3.2017 klo 10-12, Linna 5026-5027
Vierailuluento: Melisa Stevanovic
Pe 10.3.2017 klo 12-14, Linna 5026-5027
Seminaari 6 tuntia + 9 tuntia Verkossa
Seminaari
Pe 3.2.2017 klo 12-14, Linna 5014
Päätösseminaari
Pe 7.4.2017 klo 10-14, Linna 5026-5027
Ryhmätyöskentely 40 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 60 tuntia Verkossa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Tehtävien hyväksytty suorittaminen, aktiivinen osallistuminen ryhmä- ja seminaarityöskentelyyn sekä luentoihin.

Osaamistavoitteet ja arvioinnin perusteet:

1. Jakson suoritettuaan opiskelija osaa eritellä työelämän vuorovaikutusprosessien kannalta keskeisiä ryhmäilmiöihin, valtaan, työhyvinvointiin ja emootioihin liittyviä käsitteitä ja ajattelumalleja.

a. käsitteiden osaaminen ja ymmärtäminen

b. etnometodologisen näkökulman tunteminen ja omaksuminen

2. Opiskelija osaa soveltaa etnometodologista vuorovaikutusprosessien tutkimuksen näkökulmaa työelämän vuorovaikutustilanteisiin ja hahmottaa ammatillisen ja työyhteisön vuorovaikutuksen säännönmukaisuuksia.

a. keskeisten vuorovaikutusilmiöiden tunteminen

b. keskeisen tutkimustiedon tunteminen

c. soveltamismahdollisuuksien reflektointi

3. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida kriittisesti käytännön työelämän vuorovaikutustilanteita keskeisten kurssilla opittujen käsitteiden ja mallien avulla.

a. ilmiöiden tunnistaminen

b. käsitteiden relevantti käyttö vuorovaikutustilanteiden jäsentämisessä

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit jaetaan Moodlen kautta. Merkittävä osa oppimateriaaleista on englanninkielistä.

Lisätiedot

Kurssi järjestetään monimuoto-opetuksena:luennot, seminaarityöskentely kontaktiopetuksena ja verkko-opetuksena, itsenäinen työskentely ja ryhmätyöskentely.

Luentoja ja kasvokkaisia seminaaritapaamisia on yhteensä neljä kertaa. Ennen ensimmäistä luentoa tehdään ennakkotehtäviä Moodlessa. Valtaosa kurssin työskentelystä tapahtuu itsenäisesti ja pienryhmissä, joten siihen on syytä varata viikottain runsaasti aikaa. Kurssin työmäärä on yhteensä 135 tuntia (5op).