x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA10 Kasvatustieteen metodologiset lähtökohdat - Slk -16: Luennot + kirjatentti TAI kirjatentti, klk -17: vain kirjatentti 2 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tunnistaa metodologista ajattelua ja ihmistieteellisen tutkimuksen erityispiirteitä sekä tutkimuksen tavoitteena olevan tiedon luonteen ja erilaiset tiedonintressit
- hahmottaa kasvatustieteellisen tutkimuksen eri suuntauksia ja tutkimusotteita sekä teorian, käsitteiden ja havaintojen roolin tutkimuksessa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa viimeistään su 4.9.2016.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Anna Wallin, Vastaava opettaja
Anna.Wallin[ät]uta.fi
Tenteistä vastaava opettaja Anita Saaranen-Kauppinen, Opettaja

Opetus

9.9.2016 – 23.9.2016
Luento-opetus 10 tuntia
Luennot
Pe 9.9.2016 - 16.9.2016 viikoittain klo 9-12, Päätalo, A1
Pe 23.9.2016 - 30.9.2016 viikoittain klo 9-11, Päätalo, A1
Itsenäinen työskentely 44 tuntia
Kirjatentti

Oppimateriaalit

Suoritusvaihtoehto 1: kaikki tenttivät seuraavat kolme teosta:

Borg, S. ym. 2009. KvantiMOTV – Kvantitatiivisten menetelmien tietovaranto. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Verkossa osoitteessa:http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/intro.html (materiaalista jätetään pois monimuuttujamenetelmien ja erillisartikkeleiden osuus)

Saaranen-Kauppinen, A. & Puusniekka, A. 2009. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. Kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Verkossa osoitteessa:http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/

Varantola, K. ym. (toim) 2013. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012. Helsinki: Tutkimuseettinen neuvottelukunta. Verkossa osoitteessa:http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf


Suoritusvaihtoehto 2: Kirjatenttivaihtoehdossa edellä mainittu kirjallisuus tentitään lisättynä teoksella

Viinamäki, L. & Saari, E. 2007. Polkuja soveltavaan yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen. Helsinki: Tammi.

Lisätiedot

Luennoille osallistuvien määrää ei ole rajattu.

HUOM!
* Opetussuunnitelman mukaan pakollisena edeltävänä opintojaksona tälle luentojaksolle on perusopintojen KASP5 Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena -opintojakso.

* KASA10 -jakson rinnalla voit syksyllä aloittaa samassa periodissa alkavien KASA11 ja/tai KASA12 -jaksojen opinnot. Ryhmiinvalintojen yhteydessä tarkistetaan, että olet ilmoittautunut suorittamaan edeltävää KASA10 -jakson luentojaksoa.

* KASA10 -jakso pitää olla suoritettuna voidaksesi päästä kevätlukukaudella 2017 järjestettäville aineopintojen KASA11 ja/tai KASA12 -jaksoille.


Tenttien aikataulut:

Suoritusvaihtoehto 1: Sähköinen luento- ja kirjatentti 1.10.-10.12.2016

Suoritusvaihtoehto 2: Opintojakso voidaan suorittaa sähköisellä kirjatentillä 1.10.2016 - 20.5.2017.

HUOM! Tenttiksessä opiskelijat ilmoittautuvat ajalla 1.10.-10.12.2016 samaan KASA10 tenttiin riippumatta siitä, kummalla vaihtoehdolla jakso suoritetaan. 12.12.2016-20.5.2017 on tarjolla vain kirjatenttiversio.

Kirjatenttien tarkastustyö tapahtuu n. 3-4 viikon sisällä suorituspäivästä.