x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS10.1.4 Vuorovaikutusprosessit työelämän tilanteissa (monimuoto-opetus) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija osaa eritellä työelämän vuorovaikutusprosessien kannalta keskeisiä tietoon, valtaan ja emootioihin liittyviä käsitteitä ja ajattelumalleja. Opiskelija osaa soveltaa etnometodologista vuorovaikutuksen tutkimuksen näkökulmaa työelämän vuorovaikutustilanteisiin ja hahmottaa ammatillisen ja työyhteisön vuorovaikutuksen säännönmukaisuuksia. Lisäksi opiskelija osaa analysoida ja arvioida kriittisesti käytännön työelämän vuorovaikutustilanteita keskeisten kurssilla opittujen käsitteiden ja mallien avulla.

Yleiskuvaus

Kurssilla tarkastellaan työelämän vuorovaikutusta sosiaalitieteellisestä näkökulmasta, jossa lähtökohtana on kahden- ja monenkeskisen toiminnan prosessien ymmärtäminen ja kuvaaminen etnometodologisen teorian avulla. Kurssilla opetellaan tunnistamaan ja jäsentämään olennaisissa työelämän toiminnoissa, esimerkiksi jaetussa päätöksenteossa ja työyhteisöjen sosiaalisten suhteiden muodostumisessa vaikuttavia kaikille yhteisiä säännönmukaisia toimintatapoja ja niiden reunaehtoja.

Vuorovaikutusprosesseja tutkitaan mm. seuraavien sisällöllisten teemojen kautta: ammattilaisen ja asiakkaan välinen vuorovaikutus, työyhteisön jäsenten keskinäinen vuorovaikutus ja jaettu päätöksenteko. Teemojen avulla kurssilla tutustutaan yhteistoiminnan taustalla vaikuttaviin tiedollisiin, emotionaalisiin sekä valtasuhteisiin liittyviin oikeuksiin ja velvoitteisiin.

Kurssilla painotetaan teoreettisen, metodisen ja tutkimukseen perustuvan tiedon hyödyllisyyttä ja soveltamismahdollisuuksia käytännön työelämätilanteiden jäsentämisessä, arvioinnissa ja kehittämisessä. Opittua voidaan käyttää hyödyksi esimerkiksi projektien suunnittelussa, muutostilanteissa tai uusien toimintatapojen implementoinnissa.

Kurssin vastuuopettajien lisäksi työelämän vuorovaikutusprosessien tutkimukseen perehtyneet vierailijat esittelevät kurssilla omaa tuoretta tutkimustaan.

Kurssin työtavat: Kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena periodeilla 1 ja 2. Suurin osa kurssista suoritetaan itsenäisesti verkossa tiedonhaku-, luku- ja kirjoitustehtävinä. Lisäksi kurssilla on ryhmätöitä, seminaariopetusta, luentoja ja keskustelutehtäviä. Koko kurssin työmäärä on noin 135 tuntia (5 op), joista luento- ja kontaktiopetuksen osuus on 16 tuntia. Itsenäiseen opiskeluun ja ryhmätöiden tekemiseen on siis syytä varata viikoittain runsaasti aikaa.    

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille valitaan enintään 25 tutkinto-opiskelijaa ja 5 avoimen yliopiston opiskelijaa. Etusijalla ovat sosiaalitieteiden pääaineopiskelijat, mutta kurssi on avoin myös muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Aija Logren, Vastaava opettaja
Aija.Logren[ät]uta.fi
Hanna Rautajoki, Vastaava opettaja
vierailevat luennoitsijat, Vastaava opettaja

Opetus

9.9.2015 – 18.12.2015
Luento-opetus 10 tuntia
Pe 11.9.2015 klo 10.00-14.00, Linna 5014, Johdantoluento Hanna Rautajoki ja Aija Logren Huom! Paikka muuttunut!
Pe 25.9.2015 klo 12.00-14.00, Linna 5026, Melisa Stevanovic: Valta ja auktoriteetti päätöksenteossa
Pe 6.11.2015 klo 10.00-12.00, Linna 4013, Petra Auvinen: Vuorovaikutustutkimuksen toteuttaminen ja sovellettavuus
Pe 6.11.2015 klo 12.00-14.00, Linna 4013, Liisa Voutilainen: Emootiot vuorovaikutuksessa
Seminaari 6 tuntia + 9 tuntia Verkossa
Pe 25.9.2015 klo 10.00-12.00, Linna 5026, Seminaarityöskentelyä Hanna Rautajoki ja Aija Logren
Pe 4.12.2015 klo 10.00-14.00, Linna 4013, Seminaarityöskentelyä Hanna Rautajoki ja Aija Logren
Ryhmätyöskentely 40 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 60 tuntia Verkossa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Tehtävien hyväksytty suorittaminen, aktiivinen osallistuminen ryhmä- ja seminaarityöskentelyyn sekä luentoihin.

Osaamistavoitteet ja arvioinnin perusteet:

1. Jakson suoritettuaan opiskelija osaa eritellä työelämän vuorovaikutusprosessien kannalta keskeisiä ryhmäilmiöihin, valtaan, työhyvinvointiin ja emootioihin liittyviä käsitteitä ja ajattelumalleja.

a. käsitteiden osaaminen ja ymmärtäminen

b. etnometodologisen näkökulman tunteminen ja omaksuminen

2. Opiskelija osaa soveltaa etnometodologista vuorovaikutusprosessien tutkimuksen näkökulmaa työelämän vuorovaikutustilanteisiin ja hahmottaa ammatillisen ja työyhteisön vuorovaikutuksen säännönmukaisuuksia.

a. keskeisten vuorovaikutusilmiöiden tunteminen

b. keskeisen tutkimustiedon tunteminen

c. soveltamismahdollisuuksien reflektointi

3. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida kriittisesti käytännön työelämän vuorovaikutustilanteita keskeisten kurssilla opittujen käsitteiden ja mallien avulla.

a. ilmiöiden tunnistaminen

b. käsitteiden relevantti käyttö vuorovaikutustilanteiden jäsentämisessä

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit jaetaan Moodlen kautta. Merkittävä osa oppimateriaaleista on englanninkielistä.

Lisätiedot

Ennen ensimmäistä luentokertaa tehtävät ennakkotehtävät jaetaan Moodlessa 9.9.

Kurssi järjestetään monimuoto-opetuksena:luennot, seminaarityöskentely kontaktiopetuksena ja verkko-opetuksena, itsenäinen työskentely ja ryhmätyöskentely.

Luentoja ja kasvokkaisia seminaaritapaamisia on yhteensä neljä kertaa. Valtaosa kurssin työskentelystä tapahtuu itsenäisesti ja pienryhmissä, joten siihen on syytä varata viikottain runsaasti aikaa. Kurssin työmäärä on yhteensä 135 tuntia (5op).