x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSM5.1 Työ Euroopassa 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa itsenäisesti yhtä tai useampaa sosiaalitieteellistä lähestymistapaa omaan tutkimustyöhönsä.

Yleiskuvaus

Kurssilla käsittelemme työn ja hyvinvoinnin tutkimuksen ajankohtaisia ilmiöitä: mittaamista, hyvinvointia työssä, työhön sitoutumista, työaikoja, työn ja perheen kytköksiä, työn epävarmuutta ja prekarisaatiota sekä ikäsyrjintää.

Perehdymme kysymysten teoreettisiin taustoihin ja tutkimustietoon. Samalla opiskelemme määrällisiä monimuuttujamenetelmiä ja SPSS -ohjelman käyttöä tilastollisessa tutkimuksessa. Kutakin teemaa analysoidaan eurooppalaisella työoloaineistolla.

Kurssin tavoitteena on vahvistaa monimuuttujamenetelmiin liittyvien perusteiden osaamista ja etenkin määrällisten tulosten tulkintaa, sekä tutustua vertailevaan työelämäntutkimukseen. 

Kurssilla on 8 opetuskertaa, jotka sisältävät temaattisen luennon, opetusta määrällisistä menetelmistä sekä käytännön harjoituksia SPSS-ohjelmalla. Käsiteltäviä menetelmiä ovat muun muassa lineaarinen ja logistinen regressioanalyysi sekä kovarianssianalyysi. Opiskelijat tekevät myös maaryhmittäin jaetuissa pienryhmissä harjoitustehtäviä opeteltavista menetelmistä sekä maaryhmittäiset loppuseminaariesitykset.

Ennen kurssin aloituskertaa luetaan vertailevan tutkimuksen tematiikkaan johdatteleva artikkeli, joka jaetaan sähköisesti kurssille valituille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Aineistona käytämme laajaa eurooppalaista työoloaineistoa (EWCS) vuodelta 2010, lue lisää http://www.eurofound.europa.eu/surveys/ewcs/2010/index.htm. Kurssin aineistoa ja menetelmiä voi käyttää myös kvantitatiivisten opinnäytetöiden tekemiseen. Lisäksi kurssilla kartutetaan yhteiskuntatieteilijän työllistymisen kannalta tärkeää kvantitatiivisen analyysien osaamista.

Kurssille osallistujilla kannattaa olla SPSS:n perustaidot kuvailevista menetelmistä, kuten jakaumista, muuttujamuunnoksista ja ristiintaulukoinnista. Ensimmäisellä kerralla muistuttelemme kuitenkin näitä kuvailevia menetelmiä. Kurssin ideana on perehtyä tarkemmin monimuuttujamenetelmiin ja syventää opiskelijoiden osaamista määrällisissä menetelmissä.

KURSSIN OHJELMA:

20.10. Teema: kurssikäytännöt, työhön sitoutuminen; menetelmä: kuvailevien menetelmien kertausta (Katri-Maria Järvinen, Tiina Saari)

27.10. Teema: hyvinvoinnin mittaaminen ja kvantitatiiviset menetelmät; menetelmä: faktorianalyysi (Katri-Maria Järvinen)

3.11. Teema: ikäsyrjintä; menetelmä: logistinen regressioanalyysi (Niina Viitasalo)

10.11. Teema: työ ja perhe; menetelmä: varianssianalyysi (Miia Ojanen)

17.11. Teema: työajat; menetelmä: lineaarinen regressioanalyysi (Jouko Nätti) 

24.11. Teema: Mikä tekee prekaarin?; menetelmä: varianssianalyysi II (Satu Ojala)

1.12. Teema: vertaileva tutkimus; menetelmä: seminaariesitysten tekemistä (Jouko Nätti)

8.12. Loppuseminaari (paikalla kaikki opettajat)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos ilmoittautuneita on enemmän kuin kurssilla paikkoja, valitaan kurssille ensisijaisesti sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman ja työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman opiskelijoita.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Katri Järvinen, Vastaava opettaja
katri-maria.jarvinen[ät]uta.fi
Jouko Nätti, Satu Ojala, Miia Ojanen, Niina Viitasalo, Opettaja

Opetus

20.10.2015 – 8.12.2015
Luento-opetus
Luennot ja harjoitukset
Ti 20.10.2015 - 8.12.2015 viikoittain klo 9-12, PinniB ml. 9

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Jos ilmoittautuneita on enemmän kuin kurssilla paikkoja, valitaan kurssille ensisijaisesti sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman ja työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman opiskelijoita.