x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TRSU01 Johdatus kääntäjän suomen opintoihin 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Käännöstiede (suomi)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee suomen kielen äänne-, muoto- ja lauserakenteen peruspiirteet ja osaa vertailla suomea muihin kieliin
- hallitsee kieliopillisen kuvauksen peruskäsitteet ja osaa hyödyntää niitä tekstejä analysoidessaan
- tuntee kielenhuollon keskeiset periaatteet sekä osaa hakea kielenhuoltoon liittyvää tietoa eri lähdeaineistoista
- osaa analysoida suomen kielen ajallista, alueellista ja tilanteista variaatiota.

Yleiskuvaus

Opintojaksossa käsitellään suomen kielen rakennetta, kielenhuoltoa ja variaatiota kääntämisen näkökulmasta. Keskeisen osan muodostavat kieliopilliseen kuvaukseen liittyvät suomenkieliset käsitteet, joita kerrataan ja syvennetään opintojakson aikana. Opintojaksossa käsitellään suomen kielen rakenteiden merkityksiä ja käyttöä sekä puhutussa että kirjoitetussa kielessä. Lisäksi tarkastellaan rakenteiden yhteyttä tekstilajeihin ja sävyihin. Opintojaksossa tutustutaan tuoreeseen suomen kieltä koskevaan tutkimukseen ja pohditaan kääntäjän vastuuta suomen kielen kehittäjänä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Sirkku Latomaa, Vastaava opettaja
sirkku.latomaa[ät]tuni.fi

Opetus

8.9.2015 – 15.12.2015
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot
Ti 8.9.2015 - 15.12.2015 viikoittain klo 16.00-17.30, B4113
Ryhmätyöskentely 4 tuntia + 10 tuntia Verkossa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen, tentti ja pienimuotoinen harjoitustyö.

Oppimateriaalit

Kurssin oppimateriaali täsmennetään ensimmäisellä tapaamiskerralla annettavassa kurssikuvauksessa.

Lisätiedot

Opintojakson itsenäinen suoritus perustuu kahteen osasuoritukseen: suomen kielen rakennetta koskevaan tenttiin (3 op) ja artikkelivalikoimaan pohjautuvaan tenttiin tai esseeseen (2 op). Huom. Tarkista tiedot tenttikirjallisuudesta Movikon intrasivuilta.

Tentti on suoritettavissa yleisenä tenttipäivänä (15.10., 10.12., 18.2., 14.4.) ja sähköisenä tenttinä koko lukukauden ajan. Tarkemmat ohjeet tenttiin valmistautumisesta ja ohjeet esseeseen saa opettajalta.