x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSM5.1 Hyvinvointiin vaikuttaminen: interventiot 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa itsenäisesti yhtä tai useampaa sosiaalitieteellistä lähestymistapaa omaan tutkimustyöhönsä. Tässä kurssissa pureudutaan erityisesti interventiosuunnittelun menetelmiin: Kurssin jälkeen opiskelija osaa käyttää systemaattisia viitekehyksiä teoriaan ja tutkimukseen pohjautuvaan, käyttäytymismuutokseen tähtäävän intervention suunnitteluun.

Yleiskuvaus

Tässä kurssikokonaisuudessa käsitellään sitä, miten sosiaalipsykologisia teorioita voi hyödyntää ihmisten käyttäytymisen ymmärtämisessä ja vaikuttamistoimenpiteiden suunnittelussa. Kurssin suorittamisen edellytyksenä on I jaksossa suoritettu "Hyvinvointiin vaikuttaminen: Teoriat"-kurssi. Tässä kurssin toisessa osassa havainnollistuu case-pohjaisessa työskentelyssä, miten yksilöiden ja ihmisryhmien käyttäytymisen muutosta voidaan tukea teoria- ja tutkimusnäyttöperustaisin toimenpitein ja miten toimenpiteitä arvioidaan. Caset pohjautuvat mm. terveyden edistämishankkeiden olemassaoleviin tai kehitteillä oleviin hankesuunnitelmiin, joiden kehittämiseen opiskelijaryhmät osallistuvat kurssin puitteissa.

Oppimistavoitteet: Opiskelija…

  • saa kokonaiskäsityksen intervention suunnittelun menetelmistä ja suunnitteluprosessin eri vaiheista, sisältäen tarvekartoituksen sekä kohderyhmän ja -käyttäytymisen analyysin, aiemman näytön kartoittamisen, toimenpiteiden ja vaikuttamiskanavien suunnittelun ja arvioinnin suunnittelun, ym.
  • osaa soveltaa interventiokehittämisen menetelmiä käytäntöön ja integroida tutkimusnäyttöpohjaa hankesuunnitteluun
  • osaa laatia käyttäytymiseen vaikuttamisen ohjelman hankesuunnitelman ja arviointisuunnitelman

Oppimismenetelmät: Ongelmalähtöinen oppiminen, pienryhmissä tehdään yhteistyötä terveyttä ja hyvinvointia edistävien hankkeiden kanssa.

Toteutus: lähiopetus toteutetaan ke klo 12-16. Opiskelijan toivotaan varaavan mahdollisuuksien mukaan ma klo 12-14 ryhmän yhteiseen työskentelyyn (tämän lisäksi itsenäistä työskentelyä).

Arviointi: Oppimispäiväkirjat/ryhmätyöskentelyraportit, lopputyö ja -esitelmä (ns. minihankesuunnitelma)

Korvaavuus: SOSM5.1 (maisteriopintojen menetelmäopintojakso), poikkeustapauksissa myös maisteriopintojen valinnaiset opinnot

Osallistumisen edellytys: Osallistunut kurssin ensimmäiseen osaan ”Hyvinvointiin vaikuttamisen teoriat”

Huom. Koska kurssi korvaa 5 op (1 op=n. 27 työtuntia), opiskelijoiden toivotaan varaavan riittävä määrä tunteja kalenteristaan kurssin suorittamiseen: lähiopetuksen osuus on 24 h, jolloin itsenäisen työskentelyn osuus (pienryhmässä ja yksin) on yhteensä noin 100 tuntia.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Nelli Hankonen, Vastaava opettaja

Opetus

21.10.2015 – 29.2.2016
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Lisätiedot

Intensiivinen opetusvaihe on toinen periodi, jolle valtaosa lähiopetuksesta ajoittuu. Lopputyöt esitetään ja palautetaan yhdellä loppukurssikerralla, joka järjestetään helmikuussa. (Huom. muuta kontaktiopetusta ei siis ole III periodissa). Osa kurssikerroista jo II periodissa tulee olemaan pituudeltaan vain 2 tuntia ja osa kerroista jää väliin, jotta on aikaa omatoimiselle työskentelylle.

Lopullinen aikataulu sovitaan yhteisesti kurssin opiskelijoiden kanssa aloituskerralla 21.10.