x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA10 Kasvatustieteen metodologiset lähtökohdat - Luennot TAI kirjatentti, klk -16 vain kirjatentti 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tunnistaa metodologista ajattelua ja ihmistieteellisen tutkimuksen erityispiirteitä sekä tutkimuksen tavoitteena olevan tiedon luonteen ja erilaiset tiedonintressit
- hahmottaa kasvatustieteellisen tutkimuksen eri suuntauksia ja tutkimusotteita sekä teorian, käsitteiden ja havaintojen roolin tutkimuksessa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa viimeistään ke 2.9.2015.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Anna Wallin, Vastaava opettaja
anna.wallin[ät]tuni.fi

Opetus

4.9.2015 – 25.9.2015
Luento-opetus 12 tuntia
Luennot (12 h)
Pe 4.9.2015 - 25.9.2015 viikoittain klo 9-12, Päätalo, AI
Itsenäinen työskentely 42 tuntia
Kirjatentti
Vaihtoehtoinen sähköinen kirjatentti, ks. kohta "lisätiedot"

Oppimateriaalit

Muulta osin opinto-oppaassa ilmoitettu oppimateriaali, mutta seuraavasta materiaalista jätetään pois monimuuttujamenetelmien ja erillisartikkeleiden osuus: Borg, S. ym., KvantiMOTV – Kvantitatiivisten menetelmien tietovaranto. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. 2009. Verkossa osoitteessa: http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/intro.html

Lisätiedot

SYKSY 2015:
Luennot ja kirjallisuus tulee tenttiä sähköisenä tenttinä aikavälillä 1.10. - 12.12.2015. Luennot ja kirjallisuus tentitään syksyn aikana yhtäaikaisesti samassa tentissä. Pelkän kirjallisuuden suorittavat ilmoittautuvat samaan tenttiin, mutta eivät vastaa luento-osuuden kysymyksiin.

KEVÄT 2016:
Jakso on mahdollista suorittaa sähköisenä kirjallisuustenttinä aikavälillä 4.1.-30.6.2016. Tenttiä ottaa vastaan Pauliina Alenius.

HUOM!
* Opinto-oppaan mukaan pakollisena edeltävänä opintojaksona tälle luentojaksolle on perusopintojen KASP5 Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena -opintojakso.

* KASA10 -jakson rinnalla voit syksyllä aloittaa samassa periodissa alkavien KASA11 ja/tai KASA12 -jaksojen opinnot. Ryhmiinvalintojen yhteydessä tarkistetaan, että olet ilmoittautunut suorittamaan edeltävää KASA10 -jakson luentojaksoa.

* KASA10 -jakso pitää olla suoritettuna voidaksesi päästä kevätlukukaudella 2016 järjestettäville aineopintojen KASA11 ja/tai KASA12 -jaksoille.