x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLPOP03 Tieteellinen kirjoittaminen ja politiikan tutkimuksen aineistot 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella tieteellistä ajattelua ja tieteelliseeen tekstin perussääntöjä kirjoittamisen lajityyppinä. Opiskelija on tarkastellut tieteellistä kirjoittamista prosessina, tutkimusraportin rakenteellisia ominaispiirteitä, argumentointia, tieteellisen tekstin eettisiä vaatimuksia, lähdekritiikkiä sekä lähdeviitteiden roolia ja niiden merkitsemistä. Opiskelija ymmärtää mitä tieteellisyys, ymmärtää tutkimuksellisen lukutaidon merkityksen sekä tieteelliseen kirjoittamiseen liittyviä prosesseja.

Opiskelija tuntee myös erilaisia kansainvälisen politiikan ja valtio-opin tutkimuksessa hyödynnettäviä aineistoja. Opiskelija hallitsee tieteellisen kirjoittamisen perussäännöt ja osaa soveltaa niitä rajattuun aineistoon.

Opettajat

Tarja Seppä, Vastaava opettaja
tarja.seppa[ät]uta.fi
Anna-Riitta Salomäki, Opettaja
anna-riitta.salomaki[ät]uta.fi
Johanna Peltoniemi, Opettaja
johanna.peltoniemi[ät]uta.fi

Opetus

16.9.2015 – 18.12.2015
Luento-opetus 12 tuntia
Tarja Seppä
Ke 16.9.2015 - 23.9.2015 viikoittain klo 14-17, Pinni A1081
Pe 18.9.2015 - 25.9.2015 viikoittain klo 10-13, Pinni A1081
Anna-Riitta Salomäki ja Johanna Peltoniemi
Ma 12.10.2015 klo 16-18, Pinni A1081
Seminaari 24 tuntia
Anna-Riitta Salomäki
Pe 6.11.2015 - 18.12.2015 viikoittain klo 9-12, Pinni A3103
Ti 8.12.2015 klo 9-12, Pinni A3103
Johanna Peltoniemi
To 5.11.2015 - 17.12.2015 viikoittain klo 9-12, Pinni A3103
Ke 9.12.2015 klo 9-12, Pinni B3110

Oppimateriaalit

Viskari, Tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Tampereen yliopistopaino 2002.

Kinnunen Löytty, Tieteellinen kirjoittaminen. Vastapaino 2002.

LuostarinenVäliverronen, Tekstinsyöjät. Vastapaino 2007. (e-aineisto http://www.vastapaino.fi/vp/ekirjat/tekstinsyojat.pdf)

HurtigLaitinenUljas-Rautio, Ajattele itse. Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. PS-kustannus 2010.

RonkainenPehkonenLindblomYlännePaavilainen, Tutkimuksen voimasanat. WSOYpro Oy 2011.

Kuula, Tutkimusetiikka. Vastapaino 2006.

Heikkinen-Voutilainen-Lauerma-Tiililä-Lounela (toim), Genreanalyysi - tekstilajitutkimuksen käytäntöä. Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisu 29. Kotimaisten kielten keskus. Helsinki 2012.

http://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk29/Genreanalyysi.pdf

Lisätiedot

Avoimen yliopiston opiskelijat

Tentitään kaksi teosta:

Hurtig - Laitinen - Uljas-Rautio, Ajattele itse. Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. PS-kustannus 2010.  ( 1 op)

Ronkainen - Pehkonen- Lindblom - Ylänne - Paavilainen, Tutkimuksen voimasanat. WSOYpro Oy 2011  (1 op)

JA

Kirjoitetaan 10 s. laajuinen essee tentaattorin (Tiina.Rattila@uta.fi) kanssa erikseen sovittavasta teemasta (3op). Ks. ohjeet