x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASVAR9 Kielen kehitys, lastenkirjallisuus ja draama - Kielen kehitys 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

OSA 1. Kielen kehitys (3 op)
Opiskelija
- tuntee lapsen kielenkehityksen piirteet
- osaa tukea lapsen kielen, kielellisen tietoisuuden ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä monikielellisissä yhteisöissä
- tuntee luku- ja kirjoitustaidon omaksumisen vaiheet ja niiden opettamisen keskeiset menetelmät
- osaa tukea lapsen lukemaan ja kirjoittamaan oppimista

OSA 2. Lastenkirjallisuus ja draama (2 op)
Opiskelija
- tuntee monipuolisesti lastenkirjallisuutta ja ymmärtää sen piirteet taiteenlajina
- osaa toteuttaa kirjallisuuskasvatusta kasvatusyhteisöissä
- osaa toteuttaa draamakasvatusta

Yleiskuvaus

Opintojakso vain varhaiskasvatuksen hakukohteen opiskelijoille.

Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Ritva Heinonen, Vastaava opettaja
Ritva.Anneli.Heinonen[ät]uta.fi
Pirjo Kulju, Opettaja
Pirjo.Kulju[ät]uta.fi

Opetus

11.1.2016 – 26.2.2016
Luento-opetus 14 tuntia
Pienryhmäopetus 12 tuntia
Itsenäinen työskentely 53 tuntia
Kirjatentti 2 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Kirjallinen kuulustelu.

Oppimateriaalit

Nurmilaakso, M. & Välimäki, A.-L. (toim.). 2011. Lapsi ja kieli. Kielellinen kehittyminen varhaiskasvatuksessa. Opas 13. Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki: Unigrafia Oy – Yliopistopaino. Verkossa osoitteessa: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80046/d9e0eb99-ef75-4704-a185-14aa8cbf9366.pdf?sequence=1
Lerkkanen, M-K. 2006. Lukemaan oppiminen ja opettaminen esi- ja alkuopetuksessa. Oppimateriaalit. WSOY.
Siiskonen, T., Aro, T., Ahonen, T. & Ketonen, R. (toim.). 2003. Joko se puhuu? Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa. Esikielellinen vuorovaikutus ja kommunikaatio. PS-kustannus. Sivut 20 - 100, 275 – 291.

Lisätiedot

Vaadittavat opintosuoritukset: luennot ja kirjallisuus tentitään. Lukupiirityöskentelyyn osallistutaan aktiivisesti.