x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASVAR7 Lapset ympäristönsä tutkijoina - Mediakulttuurit 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö
Taitotaso Uudet lukutaidot

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa toteuttaa luonto- ja ympäristökasvatusta varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa
- tuntee lapsen ja ympäristön välisen suhteen vastavuoroisuuden
- tuntee lapsen varhaisvuosien matemaattista ajattelua sekä lapsen matemaattisten käsitteiden kehittymistä
- osaa lapsia ohjatessaan ottaa huomioon matemaattisiin oppimisvaikeuksiin vaikuttavia tekijöitä
- osaa toteuttaa matematiikkakasvatusta varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa
- tuntee lasten mediakulttuurin sisältöjä ja monilukutaidon keskeisiä piirteitä sekä ymmärtää niiden merkityksen pienten lasten elämässä
- tuntee mediakasvatuksen keskeiset käsitteet, näkökulmat ja tavoitteet sekä osaa toteuttaa mediakasvatusta varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa

Yleiskuvaus

Opintojakso vain varhaiskasvatuksen opiskelijoille.

Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Reijo Kupiainen, Vastaava opettaja
Reijo.Kupiainen[ät]uta.fi

Opetus

28.10.2015 – 7.12.2015
Luento-opetus 12 tuntia
Itsenäinen työskentely 34 tuntia
Harjoitukset 8 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Essee tai mediaprojekti.

Oppimateriaalit

Kupiainen, R. & Sintonen, S. 2009. Medialukutaidot, osallisuus, mediakasvatus. Gaudeamus.

Pentikäinen, L., Ruhala, A. & Niinistö, H. (toim.). 2007. Mediametkaa! Osa 2 – Kasvattajan matkaopas lasten mediamaailmaan. Gummerus.

Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa. Stakes ja Opetusministeriön Mediamuffinssi-hanke 2008. Verkossa osoitteessa: http://www.thl.fi/documents/732587/741077/ mediakasvatus_varhaiskasvatuksessa.pdf

Lisätiedot

Vaadittavat opintosuoritukset: aktiivinen osallistuminen luentoihin ja harjoituksiin sekä esseen tai mediaprojektin hyväksyttävä suorittaminen.