x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASVAR7 Lapset ympäristönsä tutkijoina - Ympäristökasvatus 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö
Taitotaso Uudet lukutaidot

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa toteuttaa luonto- ja ympäristökasvatusta varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa
- tuntee lapsen ja ympäristön välisen suhteen vastavuoroisuuden
- tuntee lapsen varhaisvuosien matemaattista ajattelua sekä lapsen matemaattisten käsitteiden kehittymistä
- osaa lapsia ohjatessaan ottaa huomioon matemaattisiin oppimisvaikeuksiin vaikuttavia tekijöitä
- osaa toteuttaa matematiikkakasvatusta varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa
- tuntee lasten mediakulttuurin sisältöjä ja monilukutaidon keskeisiä piirteitä sekä ymmärtää niiden merkityksen pienten lasten elämässä
- tuntee mediakasvatuksen keskeiset käsitteet, näkökulmat ja tavoitteet sekä osaa toteuttaa mediakasvatusta varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa

Yleiskuvaus

Opintojakso vain varhaiskasvatuksen opiskelijoille.

Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Ritva Heinonen, Vastaava opettaja
ritva.heinonen[ät]tuni.fi

Opetus

1.9.2015 – 9.10.2015
Luento-opetus 4 tuntia
Itsenäinen työskentely 34 tuntia
Harjoitukset 14 tuntia
Kirjatentti 2 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Tentti tai harjoitustyö.

Oppimateriaalit

Aho, L., Havu-Nuutinen, S. & Järvinen, H. 2003. Opetus, opiskelu ja oppiminen ympäristö- ja luonnontiedossa. WSOY.

Brunton, P. & Thornton, L. 2010. Science in the Early Years. Building Firm Foundations from Birth to Five.

Hujala, E. & Turja, L. (toim.). 2011. Varhaiskasvatuksen käsikirja. PS-kustannus. Bookwell. Sivut 3 - 38 ja 179 - 218.

Parikka-Nihti, M. 2011. Pieniä puroja. Lasten keskus.

Parikka-Nihti, M. & Suomela, L. 2014. Iloa ja ihmettelyä. Ympäristökasvatus varhaiskasvatuksessa. Juva: Bookwell.

Karppinen, S. 2009. Kädentaidot ja käsityökasvatus. Teoksessa I. Ruokonen, S. Rusanen & A-L- Välimäki (toim.) Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa.  Iloa, ihmettelyä ja tekemistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Opas 3. Yliopistopaino. Sivut 56 – 65. Verkossa osoitteessa: http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/3ade1cb7-b61e-4c73-b0a8-b0305b3f927b

Lisätiedot

Vaadittavat opintosuoritukset: aktiivinen osallistuminen harjoituksiin sekä luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen. Tenttikirjallisuudesta on lukupolkuvaihtoehtoja.