x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma - 40 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Pro gradu -tutkielmalla opiskelija osoittaa perehtyneensä tieteelliseen ajatteluun ja tutkimustyöhön julkisoikeuden alalla. Opiskelija hallitsee tutkielmansa kohteensa olevan aihepiirin, siihen liittyvän oikeudellisen problematiikan sekä tarvittavat tutkimusmenetelmät. Opiskelija tuntee hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja osaa soveltaa niitä.

Yleiskuvaus

Aktiivinen osallistuminen ryhmätyöskentelyyn, jonka kuluessa ryhmän jäsenet valmistelevat pro gradu -tutkielmiaan laatimalla niitä koskevien käsikirjoitusten osia ja kommentoivat toistensa esityksiä
- Pro gradun laadinta: aineiston kokoaminen ja analyysi sekä tutkimustulosten raportointi
- Kypsyysnäytteen antaminen.

Opettajat

Raija Huhtanen, Vastaava opettaja
raija.huhtanen[ät]uta.fi
Jukka Viljanen, Vastaava opettaja
jukka.viljanen[ät]staff.uta.fi
Pauli Rautiainen, Vastaava opettaja
pauli.rautiainen[ät]tuni.fi

Opetus

1.9.2015 – 31.5.2016
Itsenäinen työskentely
Seminaari 30 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielma laaditaan graduryhmässä, joka on välitöntä jatkoa seminaarityöskentelylle (HALJUS22 Julkisoikeuden syventävä tutkimusjakso). Työskentelyn kesto on kaksi periodia. Graduryhmään osallistuminen edellyttää opiskelijan sitoutumista ryhmän aikatauluihin samoin kuin valmiutta käyttää riittävästi aikaa paitsi ryhmätyöhön myös itsenäiseen työskentelyyn opintojakson aikana.

Ryhmässä opiskelijat jatkavat ryhmän vetäjän johdolla pro gradu -tutkielmiensa laadintaa siitä, mihin ne ovat HALJUS22 -jakson seminaarissa jääneet. Opiskelijat laativat graduihinsa liittyviä kirjallisia esityksiä siten, kuin ryhmässä kulloinkin sovitaan (esim. kaksi n. 15-20 sivun pituista osiota pro gradusta). Esitykset käsitellään ryhmän yhteisissä tapaamisissa. Ryhmätyöskentelyn lopuksi opiskelijat esittelevät ryhmässä valmiin gradunsa tai graduksi tarkoitetun käsikirjoituksensa. Tavoitteena on, että pro gradut valmistuvat seminaarin loppuun mennessä tai välittömästi sen jälkeen.

Pro gradu -tutkielma on yliopistollinen opinnäyte, jonka tekemisessä opiskelijan tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä sekä opiskelun ja tutkimuksen eettisiä periaatteita opetussuunnitelmassa kuvattujen osaamistavoitteiden pohjalta.

Jättäessään opinnäytteensä tarkastettavaksi opiskelijan edellytetään tuntevan ja noudattavan oman tutkintonsa tason mukaisia hyviä tieteellisiä käytäntöjä, ks. Tampereen yliopiston tutkijakoulun antama ohjeet hyvän tieteellisen käytännön osaamistavoitteista eri tutkintotasoilla: https://intra.uta.fi/portal/documents/159280/36245