x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUS21 Oikeustieteellinen tutkimus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan ppiskelija tunnistaa ja hallitsee oikeustieteellisen tutkimuksen erilaisia metodologisia vaihtoehtoja. Hänellä on valmiudet tehdä pro gradu -tutkielmassaan tarvittavia metodologiset valintoja ja soveltaa valitsemiaan metodeja niiden omilla ehdoilla.

Yleiskuvaus

Kurssi perehdytään oikeustieteelliseen tutkimukseen ja siinä käytettyihin erilaisiin lähestymistapoihin ja niiden vaikutuksiin. Lainopillista tutkimusta lähdestytään yhtenä mahdollisena metodisena vaihtoehtona muiden joukossa. Oikeustiedettä tarkastellaan toisinsanoen monimetodisena tieteenalana.

Erilaisten metodien luonnetta selvitetään opiskelijalähtöisesti kirjallisuuspohjaisin harjoituksin ja "hands-on" -tyyppisesti. Samalla kannustetaan arvioimaan niiden käyttökelpoisuutta pro gradu -tutkielman tekemisessä. Pääpaino opetuksessa on ennakkoharjoituksiin pohjautuvissa luennoissa ja niillä käytävissä keskusteluissa sekä erilaisten oikeustieteellisten artikkelien analysointiin keskittyvässä seminaarissa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Juha Lavapuro, Vastaava opettaja

Opetus

7.9.2015 – 18.10.2015
Luento-opetus 12 tuntia
Ma 7.9.2015 - 21.9.2015 viikoittain klo 12.15-14.00, Linna ls k113
Ke 9.9.2015 - 23.9.2015 viikoittain klo 12.15-14.15, päätalo ls C8
Ryhmätyöskentely
Harjoitukset 3 tuntia
Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Kotitentti. Tenttimateriaalina on kurssin oppimateriaali. Tenttikysymykset julkaistaan etukäteen ilmoitettavana aikana Moodlessa, jonka jälkeen opiskelijalla on 48 tuntia aikaa palauttaa vastaukset Moodleen.

Osallistumisaktiivisuus voidaan ottaa huomioon arvosanaa korottavana perusteena.

Oppimateriaalit

Artikkeleja Moodlessa. On kuitenkin suositeltavaa perehtyä ennen kurssia johonkin oikeustieteen metodeja koskevaan teokseen kuten:

Kaarlo Tuori (2000), Kriittinen oikeuspositivismi.

Aulis Aarnio (1989), Laintulkinnan teoria.

Lisätiedot

Jokaisen kurssia suorittavan tulee osallistua yhteen pienryhmissä toteutettavaan seminaariharjoitukseen, johon tulee valmistautua etukäteen. Seminaariharjoituksessa arvioidaan etukäteen jaetun materiaalin pohjalta yhdessä erilaisten oikeudellisten tekstien metodologisia valintoja ja niiden seurauksia.

Opiskelijat jaetaan toivomusten mukaisiin ryhmiin  1. luentokerralla.