x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TAYJ035 Tutkimuksen tiedonhallinta 1 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Jatko-opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot
Tutkijakoulu

Yleiskuvaus

Osaamistavoitteet        

Kurssin tavoitteena on systemaattisen tiedonhallinnan prosessien tunteminen omassa tutkimustyössä Tampereen yliopistossa.

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

  • osaa soveltaa tiedonhallinnan taitoja tutkimustyössä ottaen huomioon erityisesti lähdemateriaalin ja valitsemansa julkaisukanavan laadun, ajantasaisuuden, vaikuttavuuden ja kansainvälisyyden.
  • tuntee väitöskirjan julkaisemiseen ja tutkimusaineiston säilyttämiseen, jakamiseen ja käyttöön liittyvät keskeiset asiat.

Yleiskuvaus

Jatkotutkinto-opiskelu edellyttää hyviä tieteellisen tiedon hankinta‐ ja hallintataitoja. Akateemisessa tutkimuksessa ja työelämässä hyvät tiedonhankinnan taidot tehostavat ja nopeuttavat työskentelyä, mutta parantavat myös työn tulosten laatua. Julkiset tutkimusrahoittajat edellyttävät nykyisin yhä yleisemmin tutkimustulosten avointa julkaisemista ja myös tutkimusdatan jatkokäytön mahdollistamista.

Kurssi tehostaa jatko-opiskelijan/tutkijan työskentelyä tarjoamalla ajantasaisia välineitä oman tutkimusprosessin eri vaiheissa tarvittavaan tiedonhallintaan. Mitä on otettava huomioon valittaessa julkaisukanavaa tutkimuksen tuloksille? Miten tutkimuksen vaikuttavuutta voidaan mitata julkaisujen avulla? Mitä ovat Impact Factor ja H-indeksi? Mikä on ORCID? – muun muassa näihin kysymyksiin saa kurssilla vastauksen.

Kurssilla opitaan hyödyntämään Tampereen yliopiston tietoympäristöä tehokkaasti tutkimustyön tukena. Opitaan hakemaan tietoa systemaattisesti tietokannoista ja siirtämään löydettyjä viitteitä talteen omaan viitteidenhallintaohjelmaan. Perehdytään Tampereen yliopiston hyvään tieteelliseen käytäntöön tieteellisessä kirjoittamisessa. 

Kurssi painottuu jatko‐opiskelun alkuvaiheeseen, mutta sen antamat valmiudet tukevat koko tutkimusprosessia, joten ne ovat myös tutkijan uralle jo edenneiden hyödynnettävissä.

Kohderyhmä                               

Yliopiston tutkijat ja jatko‐opiskelijat

Laajuus

10 h lähiopetusta, 18 h itsenäistä työtä: 1 op.

Suoritusvaihtoehdot     a) Osallistuminen kaikkiin moduuleihin sekä oman tutkimustyön tiedonhallintaan liittyvän kehittämistehtävän tekeminen hyväksytysti (1 op)

b) Osallistuminen yksittäisiin moduuleihin (ei opintopisteitä)

Opettaja(t)                                  

Yliopiston kirjaston ja Suomen yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston (FSD) tietoasiantuntijat

Suoritusvaihtoehdot   

a) Osallistuminen kaikkiin moduuleihin (1-5) sekä oman tutkimustyön tiedonhallintaan liittyvän kehittämistehtävän tekeminen hyväksytysti (1 op)

b) Osallistuminen yksittäisiin moduuleihin (ei opintopisteitä)

 

Ajankohta        14.10. - 4.11.2015

 

Opetusmuodot                         

  • Lähiopetus työpajoissa
  • Itsenäinen ja ohjattu työskentely verkko-oppimisympäristöissä
  • Omaan tutkimussuunnitelmaan liittyvä kehittämistehtävä

 

Opetusryhmän koko    

  • Kurssille otetaan noin 50 jatko-opiskelijaa ja tutkijaa
  • Lähiopetuksessa on noin 20 opiskelijaa työpajaa kohti

 

Ilmoittautuminen

  • Tohtoriopiskelijat ilmoittautuvat kurssille NettiOpsun kautta ilmoittautumisaikana 5.8.-6.9.2015
  • Moduuleihin ilmoittaudutaan erikseen Moodlen kautta ilmoittautumisaikana (linkki: https://learning2.uta.fi/course/view.php?id=6252)
  • Muut kuin tohtoriopiskelijat ilmoittautuvat opetukseen Moodlen kautta ilmoittautumisaikana (https://learning2.uta.fi/course/view.php?id=6252)

 

Esitietovaatimukset           

Kurssille osallistuminen edellyttää tietotekniikan perustaitoja

 

Moduulit

Moduuli 1. Orientaatio (2 h)
ke 14.10. klo 12-14 Linna 3021, 3022

 

Kurssin sisältö ja suorittamistavat. Ohjeistus kehittämistehtävään.

Kuinka suuri osa tutkimusjulkaisuista yleensä löytyy käytettävissä olevista tietolähteistä? Miten yliopiston tutkimusjulkaisut näkyvät tutkijalle tärkeissä tietojärjestelmissä, esimerkiksi e-lehtipalveluissa ja Google Scholarissa, ja mihin se perustuu? Julkaisujen vaikuttavuuden arviointi viittausindeksien ja muiden tunnuslukujen avulla ja niiden mahdollisuudet ja rajoitukset (H-indeksi, Impact Factor, Web of Science ja Scopus, Julkaisufoorumi, Publish or Perish). Tutkijan identifiointi verkkopalveluissa (esim. ResearcherID, ORCID).

 

Moduuli 2. Tiedonhaku tietokannoista: tieteenalan keskeiset tietokannat (2h)
ke 14.10. klo 14-16 Linna 3021, 3022

 

Mitä tietolähteitä on tutkijoiden käytettävissä ja miten niitä voi käyttää osana omaa tutkimusta? Käsitellään keskeiset verkkoympäristöt, niiden sisältö ja käytettävyys tutkimuksen kannalta. Opetuskerralla syvennytään kaikille tutkijoille keskeisten tietolähteiden tuntemukseen, täsmennetään omaan tutkimusaiheeseen liittyvät tiedontarpeet ja opitaan niiden käsitteellinen analysointi apuvälineitä hyödyntäen: hakutavat, suunnitelmallinen tiedonhakuprosessi ja hakustrategiat.

 

Moduuli 3.

Keskeiset tietokannat seuraavilta aloilta (valittava vähintään yksi kahden tunnin paketti):

A. terveystieteet:

A1. Medline, Psycinfo, Cinahl (2 h) ke 28.10. klo 12-14 Arvo B109

A2. Web of Science, Scopus, Cochrane (2 h) ke 28.10. klo 14-16 Arvo B109

B. yhteiskunta‐ ja informaatiotieteet:

B1. Ebsco, ScienceDirect, ProQuest (2 h)
ryhmä 1 ke 21.10. klo 13-15 Linna 3021, ryhmä 2 ke 28.10. klo 14-16 Linna 3022

C. kasvatustieteet:

C1. Eric, Psycinfo, Ebsco (2 h) ke 21.10. klo 15-17 Linna 3021

D. humanistiset tieteet:

D1. Linguistics & Language Behavior Abstracts (LLBA), Literature Resource Center (LRC) (2 h)
ke 21.10. klo 13-15 Linna 3022

D2. International Medieval Bibliography (IMB), Integrum Profi (venäjänkielinen) (2 h)
ke 21.10. 15-17 Linna 3022

Demonstraatioiden jälkeen osallistujat voivat jäädä opetusluokkaan työstämään hakustrategioitaan opettajan läsnä ollessa.

 

Moduuli 4. Tieteellisen kirjoittamisen tukeminen (2 h) kolme samansisältöistä ryhmää: ke 4.11. klo 14-16 ArvoB109, ti 3.11. klo 12-14 (Linna 3022), ti 3.11. klo 16-18 (Linna 3022) (aika muutettu)

Mitä on hyvä tieteellinen käytäntö (HTK)? Mitä apuvälineitä kannattaa hyödyntää tieteellisen tekstin kirjoittamisessa? Miten tallennan tietokannoista löytämiäni viitteitä omaan RefWorks-viitteidenhallintaohjelmaan ja tulostan automaattisesti lähdeluettelon tietyn viittausstandardin mukaisesti? Miten RefWorksia voi hyödyntää tutkimusryhmän viitteidenhallinnassa? Mitä viittauskäytäntöjä ja -standardeja on käytössä? Miten viitteet voi siirtää toiseen vastaavaan ohjelmaan esim. Zoteroon tai Mendeleyhyn? (2 h)

 

Moduuli 5. Julkaisemisen tukeminen, Open Access -julkaiseminen ja data-aineistot (2 h)

ti 3.11. klo 14-16 (Pinni A Paavo Koli -sali) (aika muutettu) luento pidetään englanniksi, yhteinen suomen- ja englanninkieliselle ryhmälle

Väitöskirjan julkaiseminen. Mitä vaihtoehtoja on väitöskirjan julkaisemiseksi? Missä vaiheessa ja miten otan yhteyttä julkaistakseni ACTA-sarjassa? Mitä apuvälineitä on tarjolla väitöskirjan julkaisemisessa ja miten löydän ne (esim. word-mallipohjat)? Mitä väitöskirjan painatus maksaa? Kuka hoitaa väitöstiedotuksen?

Open Access -julkaiseminen ja rinnakkaistallentaminen (mm. TamPub, SHERPARoMEO, SoleCRIS) (1h)

Miten löydän tutkimukselleni relevantit data-aineistot?
Suomen tietoarkiston ja kansainvälisten verkkopalvelujen esittely (haut ja aineistojen lataaminen/tilaaminen) (1h)

 

Kehittämistehtävä

Osallistujat tekevät kehittämistehtävänä suunnitelman siitä, miten he aikovat käytännössä hyödyntää kurssilla oppimaansa. Kehittämistehtävässä käsitellään kaikkien kurssin moduulien sisältöjä.

Käytännössä osallistujat mm. etsivät kolme oman alansa potentiaalista julkaisukanavaa (esim. tieteellinen lehti), johon voisivat tarjota artikkeliaan tai muuta julkaisuaan.  Valinta perustellaan. Julkaisukanavan valinnassa kiinnitetään huomiota julkaisukanavan vaikuttavuuteen (esim. Impact Factor, JUFO-taso) ja Open Access -menettelyihin (SHERPARoMEO).

Kehittämistehtävässä arvioidaan, miten tiedonhallinta kytkeytyy osallistujan omaan tutkimustyöhön ja millä tavalla tiedonhallinta näkyy omassa tutkimussuunnitelmassa: miten tietoa hankitaan, mitä tietolähteitä käytetään, mitä menetelmiä tiedon järjestämiseen hyödynnetään ja miten tutkimustulokset julkaistaan ja miten julkaisut säilytetään.  Kehittämistehtävässä osallistuja kuvaa, miten hän on perehtynyt oman alansa saatavilla oleviin empiirisiin tutkimusaineistoihin (data-aineistoihin), aikooko mahdollisesti hyödyntää niitä tutkimuksessaan tai tallentaa omaa empiiristä aineistoaan johonkin keskitettyyn palveluun muun tiedeyhteisön jatkokäytettäväksi.  Kehittämistehtävän laajuus on noin 2-3 liuskaa tekstiä.

Opettajat Raija Aaltonen , Vastaava opettaja

Opetus 14.10.2015 – 4.11.2015

Arviointi Hyväksytty/hylätty.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Aaltonen Raija, Vastaava opettaja

Opetus

14.10.2015 – 4.11.2015
Luento-opetus 10 tuntia
Itsenäinen työskentely 18 tuntia

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.