x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSM5.1 Tutkimusmetodologisia haasteita työelämän kentillä (verkkokurssi) - 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden maisteriopinnot
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa itsenäisesti yhtä tai useampaa sosiaalitieteellistä lähestymistapaa omaan tutkimustyöhönsä.

Verkkokurssin tavoitteina on, että opiskelija tuntee työelämän laadullisen tutkimuksen kehittämistä ja metodologiaa sekä on perehtynyt tutkimuskentän käytännön sovelluksiin. Opiskelija ymmärtää työelämää koskevan etnografisen ja vuorovaikutusta koskevan tiedon tuottamisen erityispiirteitä ja hahmottaa aineiston keräämisen ja analysoinnin kysymyksiä.

Yleiskuvaus

Verkkokurssilla käydään läpi työelämän tutkimuksessa esiintyviä laadullisen tutkimuksen haasteita. Kurssi koostuu verkkoluennoista, oheiskirjallisuudesta, tehtävistä sekä aineistojen analyysiharjoituksesta. Verkkoluennoilla esitellään tutkimushankkeita ja tutkimusaineistoja, joissa tarkastellaan työelämän erilaisia vuorovaikutus-, työ- ja toimintakäytänteitä. Luennoilla esiteltävät tutkimusaineistot koostuvat työelämän erilaisilta kentiltä ja toimintatutkimuksessa kerätyistä etnografisesta havainnoinnista ja haastatteluista, sekä videonauhoituksien litteraatioista. Luennoilla tuodaan esiin tutkimusaineiston keräämiseen liittyviä metodologisia ongelmia ja erilaisia analyysitapoja.

Verkkokurssin harjoituksissa tutustutaan erilaisiin laadullisen aineiston keräämisen, analyysin ja tulkinnan tapoihin. Kurssiin kuuluu verkossa tapahtuvan keskustelun ja ryhmätöiden lisäksi analyysiharjoitus, joka toteutetaan yksilö- tai parityönä haastattelu- tai muun laadullisen aineiston pohjalta. Verkkokurssilla on valmiita laadullisia aineistoja, joita opiskelijat voivat käyttää. Analyysiharjoituksen voi myös tehdä opiskelijoiden keräämän laadullisen aineiston pohjalta.

Opetuksen toteutustavat
Verkkoluennot 4 x 1 tuntia. Verkkokeskustelut, ryhmätehtävät, analyysiharjoitus yksilö- tai parityönä ja verkkokurssista vastaavan opettajan ohjaus.

Verkkoluennot

Tiina Tiilikka: Yksilöhaastattelun kerronnallisia ulottuvuuksia
Katri Otonkorpi-Lehtoranta: Organisaaatioetnografia
Petra Auvinen: Videoaineistot ja keskustelunanalyysi Hannele Palukka: Ryhmähaastattelu ja argumentaatioanalyysi

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Tiina Tiilikka, Vastaava opettaja
tiina.tiilikka[ät]uta.fi

Opetus

15.9.2014 – 14.11.2014
Luento-opetus 4 tuntia Verkossa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Korvaavuus: Kurssilla voi korvata SOSM5.1/SOPM5.1 Sosiaalitieteen tutkimusmenetelmät maisteriopiskelijoille (5op),  tai Työelämän tutkimuksen teemaopinnoista kurssin SOS10.1.5 Työyhteisöjen muutos ja kehittäminen (5 op). Kurssin voi sisällyttää myös sosiaalitieteiden maisteriopintojen valinnaisiin opintoihin (SOSM7).

HUOM! Opiskelija voi suorittaa kurssin I periodin aikana, jolloin tehtävien palautusaika 24.10.2014. Kaikkien kurssin tehtävien viimeinen palautusaika on 14.11.2014.