x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA1 Terveystieteiden tilastolliset tutkimusmenetelmät (avoin yliopisto-opetus, Seinäjoki) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- hahmottaa tutkimusprosessin eri vaiheet
- osaa soveltaa kurssilla opetettuja tilastomenetelmiä tutkimusaineiston analysoinnissa
- osaa toteuttaa kurssilla esitellyt tilastomenetelmät SPSS-ohjelmiston avulla
- osaa tulkita ja raportoida tilastollisten analyysien tuloksia
- ymmärtää tilastollisen päättelyn vaatimukset ja rajoitteet
- pystyy tunnistamaan tutkimuksen luotettavuuteen ja metodisiin ratkaisuihin liittyviä tekijöitä

Sisältö:
- tutkimusprosessin eri vaiheet
- tilastollisen päättelyn ja testaamisen alkeet (t-testit, varianssianalyysi, khiin neliö -testi, epäparametriset testit, luottamusvälit)
- SPSS-tilasto-ohjelman käyttö
- tutkimuksen raportointi, kuviot ja taulukot
- tilastollisen tutkimuksen luotettavuus

Yleiskuvaus

Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen opetukseen, harjoitustyö(t), kirjallinen tentti

Kurssi järjestetään kevätlukukaudella 2015 Seinäjoella

Linkki opetusaikoihin- ja paikkoihin

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Hanna Koskinen (luennot), Opettaja
Mervi Roos (harjoitukset), Opettaja

Opetus

23.1.2015 – 7.3.2015
Luento-opetus
Harjoitukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Tentti arvioidaan arvosanalla 1-5. Harjoitustyö arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty

Oppimateriaalit

Oheiskirjallisuus:

Nummenmaa Lauri. 2009 tai 2011. Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät.
Heikkilä Tarja. 2010. Tilastollinen tutkimus. 7.-8. painos.
Moore D.(2001 tai uudempi). Statistics : concepts and controversies
Moore D, McCabe G,. (2005 tai uudempi). Introduction to the practise of statistics
Burns N & Grove S. 2011. Understanding nursing research. Building an evidence-based practice.

Lisätiedot

EDELTÄVÄT OPINNOT: Opintoihin hakevalta edellytetään, että hän on suorittanut terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkinnon tai aikaisemman terveydenhuollon opistoasteen erikoistutkinnon (esim. erikoissairaanhoitaja tai muu samantasoinen tutkinto) tai hoitotieteen perusopinnot (25 op/15 ov). HUOM! Lisäksi pitää olla suoritettuna opintojaksot  Tutkimus perhehoitotieteessä 4 op (aiemmissa opetussuunnitelmissa Johdatus hoitotieteelliseen tutkimukseen 3 op) ja Tilastollisen tutkimuksen perusteet 3 op

Ilmoittautuminen tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa 20.11.-10.12.2014

Etusija kurssille on avoimen yliopiston opiskelijoilla. Jos paikkoja jää, kurssille otetaan tutkinto-opiskelijoita.