x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA2 Terveystieteiden laadulliset tutkimusmenetelmät, Hoitotiede (avoin yliopisto-opetus, Seinäjoki) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata laadullisen terveystutkimuksen lähtökohdat ja keskeiset ominaispiirteet tutkimusprosessin eri vaiheissa
- tunnistaa erilaiset aineistonkeruumenetelmät ja niiden käyttömahdollisuudet terveystieteellisessä tutkimuksessa
- hallitsee laadullisen haastatteluaineiston keräämisen ja aineistolähtöisen sisällönanalyysin perusperiaatteita
- osaa arvioida toteutetun laadullisen terveystutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta
- osaa nimetä laadullisen tutkimusraportin elementit ja raportoida tutkimustuloksia
- ymmärtää laadullisen tutkimusraportin merkityksen ja mahdollisuudet terveystieteissä
- osaa hyödyntää laadullisen terveystutkimuksen tuloksia terveyteen liittyvien keskeisten ilmiöiden ja toimintakäytäntöjen tarkastelussa ja kehittämisessä
Sisältö:
Laadullisen terveystutkimuksen merkitys terveystieteellisen tiedon tuottamisessa. Laadullisen tutkimuksen keskeiset ominaispiirteet ja tutkimusprosessin vaiheet. Aineistonkeruumenetelmät laadullisessa tutkimuksessa ja aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Tutkimusetiikka ja laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi. Tutkimustulosten raportointi ja laadullisen terveystutkimuksen tulosten hyödyntäminen.

Yleiskuvaus

Kurssi on tarkoitettu hoitotieteeseen suuntautuville

Kurssi järjestetään kevätlukukaudella 2015 Seinäjoella

Linkki opetusaikoihin- ja paikkoihin

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jari Kylmä (luennot), Opettaja
Pirjo Lindfors (luennot), Opettaja
Mervi Roos (harjoitukset), Opettaja

Opetus

16.3.2015 – 6.5.2015
Luento-opetus
Seminaari

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Tentti arvioidaan numerolla 1-5 ja harjoitustehtävä hyväksytty/hylätty.

Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen lähiopetukseen, ohjattujen harjoitustehtävien ja kirjallisen tentin hyväksyttävä suorittaminen.

Oppimateriaalit

Hoitotieteen opiskelijat:

Holloway I (Ed.). 2005. Qualitative research in health care. Open University Press.

Kylmä J & Juvakka T. 2007. Laadullinen terveystutkimus. Edita Prima.

Ajankohtaiset artikkelit.

Lisätiedot

Edeltävät opinnot: Opintoihin hakevalta edellytetään, että hän on suorittanut terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkinnon tai aikaisemman terveydenhuollon opistoasteen erikoistutkinnon (esim. erikoissairaanhoitaja tai muu samantasoinen tutkinto) tai hoitotieteen perusopinnot (25 op/15 ov). Huom! Lisäksi edeltävänä opintojaksona vaaditaan Tutkimus perhehoitotieteessä 4 op (aiemmissa opetussuunnitelmissa Johdatus hoitotieteelliseen tutkimukseen 3 op)

Ilmoittautuminen tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa 20.11.14-15.2.15

Etusija kurssille on avoimen yliopiston opiskelijoilla. Jos paikkoja jää, voidaan kurssille ottaa tutkinto-opiskelijoita.