x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERY6 Tilastollisen tutkimuksen perusteet (avoin yliopisto-opetus, Seinäjoki) 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Muut opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiset opinnot/HES
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija
- on harjoitellut pienimuotoisen kyselytutkimuksen toteuttamista lomakkeen suunnittelusta tulosten raportointiin
- osaa esittää aineiston havaintomatriisimuodossa
- osaa soveltaa tilastotieteen menetelmiä tutkimusaineiston kuvailussa sekä muuttujien välisten riippuvuuksien tarkastelussa
- osaa tulkita ja raportoida kurssilla käytettyjen tilastollisten menetelmien tuloksia
- ymmärtää käytettyjen tilastollisten menetelmien vaatimukset ja rajoitteet
- osaa SPSS-tilasto-ohjelman peruskäytön

Sisältö:
- empiirisen tutkimuksen päävaiheet
- havaintoaineiston hankinta
- hyvän kyselylomakkeen ominaisuudet
- tilastoyksikkö, muuttuja, havaintomatriisi
- frekvenssijakaumat ja erilaiset keski- ja hajontaluvut
- riippuvuustarkastelut (ristiintaulukointi, ryhmäkeskiarvot/mediaanit, korrelaatio)
- havaintoaineiston analysointi tilasto-ohjelmalla
- tulosten raportointi

Yleiskuvaus

Katso tästä kurssin opetusajat

Vaadittavat suoritukset: Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyö(t)

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut opiskelija voi korvata kurssin suorittamalla hyväksytysti kirjallisen näyttökokeen, joka kattaa kurssiin kuuluvat asiat. Jos haluat suorittaa näyttökokeen, ilmoittaudu normaalisti kurssille NettiOpsun kautta, mutta ilmoittaudu näyttökokeeseen lisäksi erikseen sähköpostiviestillä osoitteeseen paivi.antinoja(at)uta.fi .

Kurssi järjestetään avoimina yliopisto-opintoina Seinäjoella

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Mervi Roos, Vastaava opettaja

Opetus

11.9.2014 – 10.11.2014
Luento-opetus
Harjoitukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaalit

Heikkilä T. 2010. Tilastollinen tutkimus. 7.-8. painos.

Nummenmaa L. 2010. Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. 2.painos.

Uhari M & Nieminen P. 2001. Epidemiologia ja biostatistiikka.

Lisätiedot

Etusija kurssille on avoimen yliopiston opiskelijoilla. Jos paikkoja jää, voidaan kurssille ottaa tutkinto-opiskelijoita. Ilmoittautuminen tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa