x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERHOIA4 Tutkimus perhehoitotieteessä (avoin yliopisto-opetus, Seinäjoki) 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa nimetä ja kuvata laadullisen ja tilastollisen tutkimuksen lähtökohdat ja prosessin vaiheet
- osaa kuvata pääpiirteissään tilastollisen tutkimuksen keskeiset tutkimusasetelmat ja laadullisen tutkimuksen lajit
- ymmärtää tutkimusetiikan merkityksen hoitotieteellisessä tutkimuksessa

Sisältö: Tutkimuskohteet hoito- ja perhehoitotieteessä. Laadullinen ja tilastollinen tutkimusprosessi. Tilastolliset tutkimusasetelmat ja laadullisen tutkimuksen lajit. Tutkimuseettiset kysymykset. Tutkimussuunnitelman rakenne.

Yleiskuvaus

Kurssi järjestetään kevätlukukaudella 2015 Seinäjoella

linkki opetusaikoihin- ja paikkoihin

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Mari Salminen-Tuomaala, Vastaava opettaja

Opetus

9.1.2015 – 17.2.2015
Luento-opetus
Seminaari

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen keskusteluluennoille. Esityksen laatiminen tutkimusartikkeleista pienryhmässä. Kirjallinen tentti luennoista ja kirjallisuudesta.

Oppimateriaalit

Tenttikirjallisuus:

Parahoo K. 2006. Nursing research. Principles, process and issues. MacMillan. Ss 1-182.

Oheiskirjallisuus:

Tieteelliset tutkimusartikkelit.

Hurtig J. ym. (toim.). 2010. Ajattele itse! Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. PS-kustannus.

Ronkainen S. ym. 2011. Tutkimuksen voimasanat. WSOYpro Oy.

Lisätiedot

Edeltävät opinnot: Opintoihin hakevalta edellytetään, että hän on suorittanut terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkinnon tai aikaisemman terveydenhuollon opistoasteen erikoistutkinnon (esim. erikoissairaanhoitaja tai muu samantasoinen tutkinto) tai hoitotieteen perusopinnot (25 op/15 ov).

Ilmoittautuminen tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa 20.11. - 10.12.2014

Etusija kurssille on avoimen yliopiston opiskelijoilla. Jos paikkoja jää, kurssille otetaan tutkinto-opiskelijoita.