x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERHOIA3 Hoitotiede tieteenä (avoin yliopisto-opetus, Seinäjoki) 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee hoitotieteen historialliset ja tieteenfilosofiset lähtökohdat
- ymmärtää tieteellisen tiedon merkityksen hoitotieteen kehittymisen kannalta
- tiedostaa tieteellisen toiminnat pääperiaatteet hoitotieteen kannalta
- osaa kuvata hoitotieteen tieteenalana pääpiirteissään
- tuntee perhehoitotieteen peruslähtökohdat

Sisältö: Hoitotieteen historiallinen kehitys. Hoitotieteen tieteenfilosofiset lähtökohdat. Tieteellinen tieto ja sen tuottaminen hoitotieteen tehtävänä. Hoitotiede tieteenä. Perhehoitotiede hoitotieteen osa-alueena.

Yleiskuvaus

Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyö(t)

Kurssin yhteydessä järjestetään myös TERY4 Tiedonhankintataidot 3 op -jakson osio 1 Tiedonhankinnan perusteet (opetuksen kesto 3 tuntia)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

prof. Eija Paavilainen, Vastaava opettaja

Opetus

24.9.2014 – 19.11.2014
Luento-opetus
Ke 24.9.2014 klo 16.30-19.30, luokka 133Y, luokka sijaitsee Seinäjoen AMK, sosiaali-ja terveysalan yksikkö, keskuskatu 32, D-rappu
Ke 22.10.2014 klo 16.30-19.30
Ke 19.11.2014 klo 16.30-19.30
TERY4 Tiedonhankintataidot -jakson osio Tiedonhankinnan perusteet (opettaja Katja Eeli)
Ke 8.10.2014 klo 16.30-19, luokka 331Y (=atk-luokka), luokka sijaitsee Seinäjoen AMK, sosiaali-ja terveysalan yksikkö, keskuskatu 32, D-rappu

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen keskusteluluennoille. Pienryhmissä tehdyt kirjalliset tehtävät.

Oppimateriaalit

Friedman M.M, Bowden V.R & Jones E.G. 2003. Family Nursing: theories research, theory, and practice. 5th edition. Prentice Hall.

Bomar P (eds). 2004. Promoting health in families: applying family research and theory to nursing practice. 3rd edition. Saunders.

Lisätiedot

Edeltävät opinnot: Opintoihin hakevalta edellytetään, että hän on suorittanut terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkinnon tai aikaisemman terveydenhuollon opistoasteen erikoistutkinnon (esim. erikoissairaanhoitaja tai muu samantasoinen tutkinto) tai hoitotieteen perusopinnot (25 op/15 ov).


Ilmoittautuminen NettiOpsun kautta 13.8. - 22.8.2014

Etusija kurssille on avoimen yliopiston opiskelijoilla. Jos paikkoja jää, kurssille otetaan tutkinto-opiskelijoita.