x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJTA05 Tuloksellisuuden arviointi julkisessa toiminnassa (avoin yliopisto-opetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkinen talousjohtaminen
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee julkisen toiminnan ja toimintapolitiikkojen tuloksellisuuden ja vaikutusten arviointiin liittyvät käsitteet, teoriat ja periaatteet. Opiskelijalla on käsitys siitä, miten julkisen toiminnan tuloksellisuuden arviointi ja mittaus vaikuttavat julkisen toimintapolitiikan, julkisorganisaation ja julkisjohtajan toimintaan. Opiskelija osaa analysoida alueellista ja paikallista kehitystä, liikkumista ja liikennettä sekä paikallisen ja kansallisen politiikan tehtäviä ja keinoja. Opiskelija tuntee paikallistalouden näkökulmat ja niiden merkitykset toiminnan tuloksellisuuden arvioinnissa.

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus: Opintojaksolla tarkastellaan arvioinnin roolia päätöksentekoa palvelevan tiedon tuottamisessa julkisyhteisöjen tuloksellisuuden sekä toimintaohjelmien menestyksellisyyden tarkastelussa. Case-tarkasteluilla opiskelijoita perehdytetään konkreettisten arviointiprosessien toteuttamiseen ja esitellään vaikutuksia, joita arvioinnilla on saatu aikaan.
Sisältö
: Opintojakso perehdyttää instituutiotalouden sekä julkistalouden kysymysten teoreettiseen lähestymiseen ja toimintapolitiikkojen arviointiin sekä syventää näiden kysymysten käsitteellistä ja teoreettista ymmärrystä.


Opetusaikataulut päivitetään tutkinto-opetuksen opetusohjelmaan.

Huom! Opetus tutkinto-opetuksen ryhmässä (päiväopetus)

Edeltävät opinnot
: pakolliset edeltävät opinnot HALJTP01 Julkisen sektorin instituutioiden talous

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään 19.12.2014. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

Jan-Erik Johansson, Vastaava opettaja

Opetus

7.1.2015 – 25.2.2015
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

kirjallinen tentti

Oppimateriaalit

1. McDavid, James C. & Hawthorn, Laura R. L. 2006. Program Evaluation & Performance Measurement – An Introduction to Practice. Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc. E-aineisto.

2. Meklin, Pentti, Rajala, Tuija, Sinervo, Lotta-Maria & Vakkuri, Jarmo 2009. Kunta hyvinvointipalvelujen järjestäjänä. Rajallisten voimavarojen tehokkaan hallinnan ongelma. Teoksessa Karppi, IIari & Sinervo, Lotta-Maria (toim.) Governance – Uuden hallintatavan jäsentyminen. Tampere: Tampereen yliopisto, Hallintotieteiden keskus, s. 237–274.

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJAN ILMOITTAUTUMINEN HALJTA05 OPINTOJAKSOLLE:

  • Alkaa to 20.11.2014 klo 10.00 verkkolomakkeella.
  • Hakulomakkeella kohta "HAJTA05 Tuloksellisuuden arviointi julkisessa toiminnassa"
  • Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa
  • Viimeinen maksuton perumispäivä on 19.12.2014!
  • Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (15 paikkaa). Ks. pakolliset edeltävät opinnot

***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Kirsi Hasanen, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352