x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALYAP01 Ympäristön ja alueiden poliittisuus (avoin yliopisto, verkko-opetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa arvioida ja jäsentää ympäristön politisoitumiseen johtaneita tekijöitä sekä kykenee jäsentelemään yhteiskunnallisia ilmiöitä aluetutkimuksen avainkäsitteiden kautta. Hän osaa hahmottaa aluetutkimuksen suhteen muihin yhteiskuntatieteisiin ja hallitsee yhteiskunnallisen ympäristötutkimuksen peruskäsitteet sekä keskeiset tavat lähestyä yhteiskunnallisia kysymyksiä. Kurssin virittämän ’tieteellisen mielikuvituksen’ avulla opiskelija kykenee jäsentämään jännitteitä, jotka nousevat ympäristöongelmien luonnontieteellisen hahmon ja yhteiskunnallisen sekä poliittisen luonteen välisestä, usein ristiriitaisesta suhteesta. Kurssia jäsentävä politisoitumisen näkökulma auttaa opiskelijaa arvioimaan ympäristöongelmien ja alueellisten kysymysten luonnetta yhteiskunnallisina prosesseina; hän saa valmiuksia omaksua tätä näkemystä tukevia käsitteellisiä välineitä kumuloituvasti osana mahdollisia myöhempiä opintojaan.

Sisältö
Kurssin ydinaineksen muodostaa alueellisten ja ympäristöongelmien politisoitumiseen johtaneiden tapahtumakulkujen erittely. Kurssi esittelee aluetutkimuksen kehitystä, peruskäsitteitä ja näkökulmia sekä ympäristöpolitiikan keskeisiä vaikutuskeinoja eri hallinnon tasoilla, myös yhteydessä kansainvälisen epätasa-arvoisen kehityksen ongelmiin. Alueelliseen ajattelutapaan johdatellaan tarkastelemalla paikallisia, kansallisia, eurooppalaisia ja globaaleja ongelmia sekä aluejärjestelmien välisiä vuorovaikutussuhteita. Taustaksi kurssi luo katsauksen yhteiskunnan ja ympäristön suhteiden jäsentymiseen sekä nykyaikana että historiallisesta näkökulmasta sekä tarjoaa käsitteellisiä välineitä inhimillisen yhteiskunnan ja muun luonnon keskinäissuhteen analysoimiseksi ja arvioimiseksi.

Yleiskuvaus

Opetusaikataulu päivitetään avoimen yliopiston opetusohjelmaan.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opintojakso on tarkoitettu sekä avoimen yliopiston että tutkinto-ohjelmien opiskelijoille.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Opetus

17.3.2015 – 31.5.2015

Arviointi

Numerolla 1-5.