x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSM5.1 Monisyinen sosiaalinen toiminta - johdatus neksusanalyysiin 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Sosiaalipsykologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Kurssin aikana opiskelija tutustuu ”neksusanalyysiksi” (nexus analysis) kutsuttuun lähestymistapaan. Hän oppii tarkastelemaan sosiaalisia toimintoja tilanteina, joissa yhdistyvät paikallinen vuorovaikutusjärjestys, toimintatilanteessa elävät kulttuuriset ja institutionaaliset diskurssit ja rakenteet, sekä osallistujien toimijahistoria. Kurssin loputtua opiskelija osaa soveltaa neksusanalyysin keskeisiä käsitteitä jonkin empiirisen toimintatilanteen tarkasteluun.

Yleiskuvaus

Eri sosiaalitieteissä sosiaalista toimintaa tarkastellaan usein joko konkreettisina vuorovaikutustilanteina, diskursiivisena maailmana tai yhteiskunnallisten instituutioiden ja rakenteiden ohjaamana toimintana. Tällä kurssilla tutustutaan lähestymistapaan, jossa erilaisia tulkinnan tasoja pyritään yhdistämään ja toimintatilanteita tarkastelemaan sekä paikallisten vuorovaikutustekijöiden, että kulttuuristen ja ideologisten tekijöiden risteymänä. Lähestymistavassa on aineksia muun muassa etnografiasta, etnometodologiasta, teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen tutkimuksesta sekä kriittisestä diskurssianalyysistä.

Kurssi soveltuu hyvin kandidaatin tai pro gradu -tutkielmaa tekeville tai sitä suunnitteleville. Kurssi auttaa hahmottamaan oman tutkimuskohteen keskeisiä elementtejä huolimatta siitä, millä tutkimusmenetelmällä tutkielmaa tekee/suunnittelee tekevänsä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssi kokoontuu tiistaisin klo 10-12, 13.1.-31.3. Kurssi-ilmoittautuminen aukeaa joulukuussa. Kurssille otetaan 24 opiskelijaa. Jos kurssille täytyy karsia opiskelijoita, pääasiallinen kriteeri ovat opintopisteet (sosiaalitieteissä).
Kurssivalinnat tehdään 7.1. ja opiskelijat saavat niistä tiedon 8.1. mennessä.
Valitun opiskelijan tulee vahvistaa osanottonsa 11.1. mennessä sähköpostilla osoitteeseen: sanna.raudaskoski@uta.fi. Mikäli opiskelija ei ole vahvistanut osallistumistaan, annetaan paikka seuraavalle (mikäli kurssille tulee jonoa).

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Sanna Raudaskoski, Vastaava opettaja

Opetus

13.1.2015 – 31.3.2015
Seminaari
Ti 13.1.2015 - 31.3.2015 viikoittain klo 10-12, Linna 5026, 3.2. ja 10.2. paikka: Linna 5014
Poikkeukset:
24.2.2015 , ei kokoontumista
3.3.2015 , ei kokoontumista

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Arviointiin vaikuttaa lukupiirisuoritukset sekä harjoitustyö. Kurssi edellyttää aktiivista läsnäoloa.

Lisätiedot

Kurssin toteuttamistapa

Kurssin aluksi opettaja luennoi aiheesta. Pääasiallisena suoritustapana toimii opettajan ohjaama lukupiirityöskentely, johon yhdistetään Moodle-alustalla käytävää keskustelua. Kurssilla luetaan yhdessä tekstejä muun muassa kirjasta Ron Scollon & Suzie Wong Scollon (2004) Nexus Analysis. Discourse and the Emerging of Internet.Teos löytyy Tampereen yliopiston kirjastosta E-kirjana.

Muut mahdolliset tekstit opettaja ilmoittaa kurssin alussa.

Lisäksi kurssilla tehdään harjoitustehtävä. Kandidaatin- tai pro gradu -tutkielman tekijät voivat tehdä tehtävän oman tutkimuksensa aihepiiristä.