x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA2 Terveystieteiden laadulliset tutkimusmenetelmät (avoin yliopisto-opetus, Seinäjoki) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata laadullisen terveystutkimuksen lähtökohdat ja keskeiset ominaispiirteet tutkimusprosessin eri vaiheissa
- tunnistaa erilaiset aineistonkeruumenetelmät ja niiden käyttömahdollisuudet terveystieteellisessä tutkimuksessa
- hallitsee laadullisen haastatteluaineiston keräämisen ja aineistolähtöisen sisällönanalyysin perusperiaatteita
- osaa arvioida toteutetun laadullisen terveystutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta
- osaa nimetä laadullisen tutkimusraportin elementit ja raportoida tutkimustuloksia
- ymmärtää laadullisen tutkimusraportin merkityksen ja mahdollisuudet terveystieteissä
- osaa hyödyntää laadullisen terveystutkimuksen tuloksia terveyteen liittyvien keskeisten ilmiöiden ja toimintakäytäntöjen tarkastelussa ja kehittämisessä
Sisältö:
Laadullisen terveystutkimuksen merkitys terveystieteellisen tiedon tuottamisessa. Laadullisen tutkimuksen keskeiset ominaispiirteet ja tutkimusprosessin vaiheet. Aineistonkeruumenetelmät laadullisessa tutkimuksessa ja aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Tutkimusetiikka ja laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi. Tutkimustulosten raportointi ja laadullisen terveystutkimuksen tulosten hyödyntäminen.

Yleiskuvaus

Kurssi on tarkoitettu hoitotieteeseen suuntautuville

 Linkki sähköiseen tenttipalveluun:http://www.uta.fi/opiskelu/opinnot/asiointi/tenttis/index.html

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään kaksi viikko ennen opintojen alkua (eli viimeistään 2.3.15). Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkamisen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

Jari Kylmä (luennot), Opettaja
Mervi Roos (seminaarit), Opettaja
Irja Nieminen (seminaarit), Opettaja
Hanna Rautajoki (luennot), Opettaja

Opetus

16.3.2015 –
Luento-opetus
Luennot (n. 20 h) on katsottavissa kurssin Moodle-alueella 16.3.-26.4.2015. Eri osioiden tarkempi tallenteiden katseluaika selviää myöhemmin.
Seminaari
Ke 22.4.2015 klo 17.00-20.30, luokka 331Y (=atk-luokka) ja luokka 303A, luokat sijaitsee Seinäjoen AMK, sosiaali-ja terveysalan yksikkö, keskuskatu 32, D-rappu
Ke 29.4.2015 klo 17.00-20.30, luokka 331Y (=atk-luokka) ja luokka 303A
Ke 6.5.2015 klo 17.00-20.30, luokka 331Y (=atk-luokka) ja luokka 303A
TERA2 suoritetaan sähköisenä tenttinä ajalla 12.5.-8.6.
TERA2 -jakson sähköinen uusintatentti ajalla 3.8.-24.8.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Tentti arvioidaan numerolla 1-5 ja harjoitustehtävä hyväksytty/hylätty.

Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen lähiopetukseen, ohjattujen harjoitustehtävien ja kirjallisen tentin hyväksyttävä suorittaminen. Huom! Opintojaksoon kuuluvat luennot opiskelijat katsovat videotallenteina omalta kotikoneelta.

Oppimateriaalit

Hoitotieteen opiskelijat:

Holloway I (Ed.). 2005. Qualitative research in health care. Open University Press.

Kylmä J & Juvakka T. 2007. Laadullinen terveystutkimus. Edita Prima.

Ajankohtaiset artikkelit.

Lisätiedot

OPINTOIHIN ILMOITTAUTUMINEN:

Edeltävät opinnot: Opintoihin hakevalta edellytetään, että hän on suorittanut terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkinnon tai aikaisemman terveydenhuollon opistoasteen erikoistutkinnon (esim. erikoissairaanhoitaja tai muu samantasoinen tutkinto) tai hoitotieteen perusopinnot (25 op/15 ov). HUOM!HUOM! Lisäksi edeltävänä opintojaksona vaaditaan Tutkimus perhehoitotieteessä 4 op (aiemmissa opetussuunnitelmissa Johdatus hoitotieteelliseen tutkimukseen 3 op)

Ilmoittautuminen TERA2 Terveystieteiden laadullisen tutkimusmenetelmät alkaa to 20.11.2014 klo 10:00 verkossa olevalla hakulomakkeella. Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opintojakson nimi (TERA2 Terveystieteiden laadulliset tutkimusmenetelmät) ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun ilmoittautuminen alkaa. Opintoihin voi hakea 15.2.2015 saakka, mikäli ryhmässä on tilaa.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä edeltävät opinnot huomioiden. Kurssi voidaan perua, jos ilmoittautuneita on liian vähän

(Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat: Etusija kurssille on avoimen yliopiston opiskelijoilla. Jos paikkoja jää, voidaan kurssille ottaa tutkinto-opiskelijoita. Ilmoittautuminen tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa)