x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA2 Terveystieteiden laadulliset tutkimusmenetelmät (avoin yliopisto-opetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata laadullisen terveystutkimuksen lähtökohdat ja keskeiset ominaispiirteet tutkimusprosessin eri vaiheissa
- tunnistaa erilaiset aineistonkeruumenetelmät ja niiden käyttömahdollisuudet terveystieteellisessä tutkimuksessa
- hallitsee laadullisen haastatteluaineiston keräämisen ja aineistolähtöisen sisällönanalyysin perusperiaatteita
- osaa arvioida toteutetun laadullisen terveystutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta
- osaa nimetä laadullisen tutkimusraportin elementit ja raportoida tutkimustuloksia
- ymmärtää laadullisen tutkimusraportin merkityksen ja mahdollisuudet terveystieteissä
- osaa hyödyntää laadullisen terveystutkimuksen tuloksia terveyteen liittyvien keskeisten ilmiöiden ja toimintakäytäntöjen tarkastelussa ja kehittämisessä

Sisältö:
Laadullisen terveystutkimuksen merkitys terveystieteellisen tiedon tuottamisessa. Laadullisen tutkimuksen keskeiset ominaispiirteet ja tutkimusprosessin vaiheet. Aineistonkeruumenetelmät laadullisessa tutkimuksessa ja aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Tutkimusetiikka ja laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi. Tutkimustulosten raportointi ja laadullisen terveystutkimuksen tulosten hyödyntäminen.

Yleiskuvaus

Kurssi toteutetaan integroituna opetuksena yliopiston perusopetuksen kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen lähiopetukseen, ohjattujen harjoitustehtävien ja kirjallisen tentin hyväksyttävä suorittaminen.

Suoritetaan sähköisenä tenttinä 27.5.2015 mennessä. Sähköisen tenttimisen ohjeistus

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään kaksi viikko ennen opintojen alkua. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkamisen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

Jari Kylmä, Opettaja
Mervi Roos (seminaarit), Opettaja
Irja Nieminen (seminaarit), Opettaja
Hanna Rautajoki, Opettaja

Opetus

18.3.2015 –
Luento-opetus
Luennot: T-rakennuksen luentosali (Medisiinarinkatu 3)
Ke 18.3.2015 klo 12.15-16.00
Ke 25.3.2015 klo 12.15-16.00
Ke 15.4.2015 klo 9.15-12.30
Ke 22.4.2015 klo 9.15-12.30
Seminaari
Seminaarit; kaksi rinnakkaisryhmää
Ti 28.4.2015 klo 16.00-19, Mikroluokat: PinniB ML40 (Nieminen) ja LINNA ML51 (Roos)
Ti 5.5.2015 klo 16.00-19, Mikroluokat: PinniB ML40 ( Nieminen) ja LINNA ML51 (Roos)
Ti 12.5.2015 klo 16.00-19, Mikroluokat: PinniB ML40 (Nieminen) ja LINNA ML51 (Roos)
HUOM! Sähköinen tentti suoritettava 27.5.2015 mennessä
HUOM! Sähköinen uusintatentti ajalla 3.8.-24.8.2015

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Tentti arvioidaan numerolla 1-5 ja harjoitustehtävä hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaalit

Hoitotieteen opiskelijat:

Kylmä J & Juvakka T. 2007. Laadullinen terveystutkimus. Edita Prima.

 

Lisätiedot

OPINTOIHIN ILMOITTAUTUMINEN:

Edeltävät opinnot: Opintoihin hakevalta edellytetään, että hän on suorittanut terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkinnon tai aikaisemman terveydenhuollon opistoasteen erikoistutkinnon (esim. erikoissairaanhoitaja tai muu samantasoinen tutkinto) tai hoitotieteen perusopinnot (25 op/15 ov). HUOM! Lisäksi pakollisena edeltävänä opintojaksona vaaditaan Tutkimus perhehoitotieteessä 4 op -jakson suoritusta (aiemmissa opetussuunnitelmissa Johdatus hoitotieteelliseen tutkimukseen 3 op)

Ilmoittautuminen opintojaksoon "TERA2 Terveystieteiden laadulliset tutkimusmenetelmät, hoitotieteeseen suuntautuville" alkaa to 20.11.2014 klo 10:00 verkossa olevalla hakulomakkeella. Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opintojakson nimi (TERA2 Terveystieteiden laadulliset tutkimusmenetelmät, hoitotieteeseen suuntautuville) ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun ilmoittautuminen alkaa. Opintoihin voi hakea 15.2.2015 saakka, mikäli ryhmässä on tilaa. Opiskelijat otetaan ryhmään ilmoittautumisjärjestyksessä edeltävät opinnot huomioiden.

Tampereen yliopiston läsnäolevat opiskelijat ilmoittautuvat vain NettiOpsun kautta tutkinto-opetuksen ryhmiin