x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOA51 Johdatus politiikan teoriaan (avoin yliopisto, kirjatentti tai osall. opetukseen, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee politiikan teorian ja poliittisen ajattelun keskeiset suuntaukset. Opiskelija kykenee tunnistamaan poliittisen ajattelun historian keskeiset klassikot antiikista nykyaikaan sekä omaa hyvän käsityksen politiikan teorian tärkeimmistä nykyvirtauksista. Opiskelija myös osaa soveltaa oppimaansa modernien poliittisten ilmiöiden tarkastelemiseen ja kykenee arvioimaan poliittisia instituutioita, kulttuureja ja prosesseja politiikan teorioiden ja klassikkojen näkökulmista.

Sisältö
Johdatus politiikan teoriaan ja poliittiseen ajatteluun; klassiset poliittiset ajattelijat ja teoreetikot; modernit politiikan teoreetikot; politiikan teorian ja poliittisen filosofian keskeiset käsitteet sekä niiden yhteiskunnallinen ja tieteellinen merkitys.

Yleiskuvaus

Suoritusvaihtoehto 1: Opintojakso suoritetaan kirjallisuustenttinä (sähköisessä tentissä) opinto-oikeuden voimassaoloaikana syksyllä 2014 tai keväällä 2015. Huom! Itsenäisesti suoritettavaan kirjatenttiin annetaan opinto-oikeusaikaa 6 kk (ilmoittautumisesta lukien), jonka aikana tentti (ja mahdolliset uusintatentit) on suoritettava.

Suoritusvaihtoehto 2 (vain keväällä 2015):
osallistuminen opetukseen "POLVOA51/52/S10 Mitä oikeudenmukaisuus on? (5 op)"
- opetus tutkinto-opetuksen ryhmässä (päiväopetus)
- 7.1.-12.3.2015 (24 h), linkki opetusaikatauluun
- suoritetaan luentotenttinä sekä aiheeseen liittyvän kirjallisuuden tentillä
- opettaja: Kaisa Herne
Huom!
Korvaavuuden voi käyttää jompaan kumpaan opintojaksoon POLVOA51 tai POLVOA52 (ei molempiin).

Pakolliset edeltävät opinnot: POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi. Huom! Otathan yhteyttä, mikäli haluat suorittaa jakson POLVOA51 ilman edeltävän kurssin suorittamista (kirsi.hasanen@uta.fi)!

Maksu

50 euroa
Kirjatenttivaihtoehto: Opintomaksu laskutetaan. Opinto-oikeuden perumisehdot ilmoitetaan opiskelijakirjeessä, joka postitetaan opintoihin ilmoittautuneille. Osallistuminen opetukseen (vain keväällä 2015): Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään 19.12.2014. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

kirjatentin vastaanottaja: Mikko Lahtinen, Vastaava opettaja
lähiopetus kevät 2015 (III): Kaisa Herne, Vastaava opettaja

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytettävät oppimateriaalit:

Heywood, Political Theory. Palgrave 2004. 3. painos (3 op).

Koikkalainen - Korvela (toim.), Klassiset poliittiset ajattelijat. Vastapaino 2012 (2 op) tai
Lindroos - Soininen (toim.)
, Politiikan nykyteoreetikkoja. Gaudeamus 2008 (2 op).

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJAN ILMOITTAUTUMINEN POLVOA51 OPINTOJAKSOLLE:

-kirjatenttivaihtoehtoon alkaa 13.8.2014 klo 10.00 verkkolomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Huom! Opintojakson nimi "POLVOA51 Johdatus politiikan teoriaan, kirjatentti" ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa. Kirjatenttivaihtoehtoon voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan.

- kevään 2015 lähiopetukseen alkaa 20.11.2014 verkkolomakkeella.

  • Huom! Hakulomakkeella nimellä " POLVOA51 Johdatus politiikan teoriaan, lähiopetus".
  • Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.
  • Viimeinen maksuton perumispäivä on 19.12.2014!
  • Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (15 opiskelijaa/opintojakso) vaadittavat edeltävät opinnot (POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi) huomioiden.

Tampereen yliopiston läsnäoleva tutkinto-opiskelija ei voi ilmoittautua tälle kurssille avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmän kautta.

Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa
koulutussihteeri Marjo Lahti 040-190 1820; opintokoordinaattori Kirsi Hasnen 050-4627352. Sähk&