x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALYAP01 Ympäristön ja alueiden poliittisuus (avoin yliopisto, verkko-opetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa arvioida ja jäsentää ympäristön politisoitumiseen johtaneita tekijöitä sekä kykenee jäsentelemään yhteiskunnallisia ilmiöitä aluetutkimuksen avainkäsitteiden kautta. Hän osaa hahmottaa aluetutkimuksen suhteen muihin yhteiskuntatieteisiin ja hallitsee yhteiskunnallisen ympäristötutkimuksen peruskäsitteet sekä keskeiset tavat lähestyä yhteiskunnallisia kysymyksiä. Kurssin virittämän ’tieteellisen mielikuvituksen’ avulla opiskelija kykenee jäsentämään jännitteitä, jotka nousevat ympäristöongelmien luonnontieteellisen hahmon ja yhteiskunnallisen sekä poliittisen luonteen välisestä, usein ristiriitaisesta suhteesta. Kurssia jäsentävä politisoitumisen näkökulma auttaa opiskelijaa arvioimaan ympäristöongelmien ja alueellisten kysymysten luonnetta yhteiskunnallisina prosesseina; hän saa valmiuksia omaksua tätä näkemystä tukevia käsitteellisiä välineitä kumuloituvasti osana mahdollisia myöhempiä opintojaan.

Sisältö
Kurssin ydinaineksen muodostaa alueellisten ja ympäristöongelmien politisoitumiseen johtaneiden tapahtumakulkujen erittely. Kurssi esittelee aluetutkimuksen kehitystä, peruskäsitteitä ja näkökulmia sekä ympäristöpolitiikan keskeisiä vaikutuskeinoja eri hallinnon tasoilla, myös yhteydessä kansainvälisen epätasa-arvoisen kehityksen ongelmiin. Alueelliseen ajattelutapaan johdatellaan tarkastelemalla paikallisia, kansallisia, eurooppalaisia ja globaaleja ongelmia sekä aluejärjestelmien välisiä vuorovaikutussuhteita. Taustaksi kurssi luo katsauksen yhteiskunnan ja ympäristön suhteiden jäsentymiseen sekä nykyaikana että historiallisesta näkökulmasta sekä tarjoaa käsitteellisiä välineitä inhimillisen yhteiskunnan ja muun luonnon keskinäissuhteen analysoimiseksi ja arvioimiseksi.

Yleiskuvaus

Kurssi esittelee alueellisten poliittisten prosessien tutkimuksen peruskäsitteistöä ja tarjoaa yleiskuvan siitä prosessista, jonka seurauksena ympäristöpolitiikka on muodostunut julkisen vallan toimeenpanopolitiikan. Kurssi johdattaa alueelliseen ajattelutapaan sekä tarkastelemaan ympäristön politisoitumista ja tilallisuutta yhteiskuntakehityksen keskeisinä tekijöinä. Opiskelijalle muodostuu näkemys 'ympäristöhuolen' vakiintumisesta yhteiskunnalliseen ajatteluun vaikuttavaksi tekijäksi sekä siitä, miten alueelliset ja ympäristöongelmat muodostuvat yhteiskunnallisiksi kysymyksiksi.

Verkkokurssiin liittyvä sähköinen tentti auki viikoilla 16, 20 ja 22. Avoimen opiskelija tarvisee kulkukortin päästääkseen sähköiseen tenttiin Aktuaarinkansliasta.

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään 11.3.2015. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Avoimen yliopiston opiskelija: katso ilmoittautuminen alhaalta kohdasta Lisätiedot.
Tampereen yliopiston läsnäolevista tutkinto-opiskelijoista kurssille otetaan ensisijaisesti TaY:n tutkinto-opiskelijoista muita kuin JKK:n tutkinto-ohjelmien opiskelijoita. Opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella. Tutkinto-ohjelman opiskelijat ilmoittautuvat täältä:

Opettajat

Johanna Tuomisaari, Vastaava opettaja
Minna Santaoja, Vastaava opettaja

Opetus

17.3.2015 – 31.5.2015

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Verkkoluentoja tukeva artikkelimuotoinen E-aineisto ilmoitetaan jakson alussa.

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJAN ILMOITTAUTUMINEN HALYAP01 OPINTOJAKSOLLE:

  • Alkaa to 19.2.2015 klo 10.00 hakulomakkeella. Linkki hakulomakkeeseen päivitetään hakuajan alkaessa.
  • Hakulomakkeella kohta "HALYAP01 Ympäristön ja alueiden poliittisuus"
  • Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (60 paikkaa).
  • Viimeinen maksuton perumispäivä on 11.3.2015
  • Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa

***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Kirsi Hasanen, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352