x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALKAS15 Kunta- ja aluejohtamisen syventävä erikoiskurssi 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittaneet tutustuvat käytännössä kunta- ja aluejohtamisen kannalta olennaiseen problematiikkaan, ja kykenevät hahmottamaan kunta- ja aluejohtamisen kontekstissa esiintyviä keskeisiä näkökulmia ja lähestymistapoja sekä erittelemään ja arvioimaan kriittisesti keskustelussa esillä olevia trendejä ja konsepteja. Lisäksi opiskelija perehtyy kurssilla kehittämisen dynamiikkaan, etenkin siihen, miten selvitystöitä ja tutkimuksia kehittämisessä hyödynnetään. Lisäksi opiskelija saa kokemuksen siitä, miten sidosryhmäsuhteiden huomioonottaminen tapahtuu kunta- aluejohtamisen moniulotteisessa kentässä. Harjoitustöiden toteutuksessa hyödynnetään opiskelijoiden aikaisemmissa vaiheissa saavutettuja tutkimuksellisia taitoja sekä sovelletaan tutkimusmenetelmiä käytännön työssä. Tämän vuoksi kurssille osallistujilta vaaditaan tutkimuspraktikumia HALHAPA11 edeltävinä opintoina.

Yleiskuvaus

Kunta- ja aluejohtamisen syventävä erikoiskurssi kytkeytyy kurssin vastuuopettajan tutkimus- ja kehittämisprojekteihin. Kurssilla tavoitellaan yhtäältä kunta- ja aluejohtamiseen ja sen kehittämiseen liittyvän tieteellisen ajattelutavan kehittymistä mutta toisaalta tavoitteena on ottaa osaa tutkimus- ja kehittämistyöhön, soveltaa keskeisiä teoreettisia käsitteitä käytännön kehittämistyön analysointiin sekä reflektoida kunta- ja aluejohtamisen käytäntöjä.

Kurssin varsinaiset opetettavat sisällöt kietoutuvat muutamien kuntien kehittämisessä yleistyneiden teemojen ja lähestymistapojen ympärille. Nämä teemat ovat syksyllä 2014 käyttäjälähtöinen palveluiden kehittäminen, osallisuus ja palvelumuotoilu.

Kurssilla osallistutaan kiinteästi käyttäjälähtöiseen suunnitteluun perustuvaan projektiin Kainuun kunnissa. Projekti toteutetaan yhteistyössä Kainuun Soten, Innokylän ja Suomen Kuntaliiton Vaikuttavat lähipalvelut -projektin kanssa.

Kainuun tulevaisuuden lähipalveluja tarkastellaan kuntakohtaisesti kolmen työpajan sarjana. Työpajoihin kutsutaan kuntalaisia, palvelujen kehittäjiä, järjestöjä, yrityksiä ja alueen päättäjiä. Työpajoissa kartoitetaan palvelumuotoilun menetelmien avulla erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten erilaiset tarpeet ja pohditaan tulevaisuuden kehittämisvaihtoehtoja.

Kurssin opetusmenetelminä ovat luento-opetus, lukupiiri, ryhmissä toteutettavat analyysityöt, osallistuminen yhteistyöhankkeen työpajoihin ja seminaareihin sekä tehtyjen analyysien ja yhteenvetojen suullinen esittäminen.

Opettajat

Jenni Airaksinen, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 24 tuntia
Pe 5.9.2014 - 17.10.2014 viikoittain klo 9.15-12.00, PinniA 3107

Lisätiedot

Ilmoittautuminen tapahtuu tulemalla ensimmäiselle luennolle 5.9. klo 9.15!