x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUS13 Kunnallisoikeuden syventävä jakso 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on aiempaa perusteellisempi käsitys kuntaa koskevista julkisoikeudellisista puitteista ja ajankohtaisista oikeudellisista ongelmista. Hän tuntee kuntien kannalta merkityksellisen lainsäädännön ja oikeuskäytännön ohella myös oikeustieteellistä tutkimusta ja sen piirissä jäsennettyjä kuntien kannalta relevantteja periaatteellisia ja käsitteellisiä lähtökohtia. Opiskelija osaa myös soveltaa tietojaan jäsentyneesti ja johdonmukaisesti konkreettisten ongelmien ratkaisemiseen. Hänellä on hyvät valmiudet laatia pro gradu -tutkielma kuntia käsittelevästä julkisoikeudellisesta teemasta.

Yleiskuvaus

Syyslukukaudella 2014 kunnallisoikeuden syventävässä jaksossa keskitytään tarkastelemaan kuntarakenne- ja sote-uudistusten esiin nostamia oikeudellisia ongelmia. Kurssilla on mahdollista perehtyä myös teeman taustalla oleviin yleisiin julkisoikeudellisiin kysymyksiin, kuten esimerkiksi perustuslaissa taatun kunnallisen itsehallinnon ja yksilön perusoikeuksien väliseen suhteeseen samoin kuin vaikkapa niihin demokraattista itsehallintoa koskeviin erilaisiin teoreettisiin lähtökohtiin, joita tarjoutuu yhtäältä liberaalin ja toisaalta republikanistisen poliittisen teorian suunnalta.

Työskentelymuotona ovat kurssin teemaan ja kirjoittamiseen orientoivat luennot (2h+2h), tutkimusorientoitu artikkeli-  ja oikeustapauslukupiiri (8 h), seminaarityön kirjoittamista tukeva harjoitustehtävä Moodlessa sekä kurssilla laadittaviin kirjallisiin töihin (n. 15-20 s.) pohjautuva seminaari. Kirjallisen seminaarityön pohjaksi laaditaan työsuunnitelma, josta annetaan kirjoitustyötä ohjaavaa palautetta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opintojaksolle ilmoittaudutaan kirjautumalla opintojakson moodle-alustalle (kurssiavain: HALJUS13). Mahdollinen karsinta edeltävien opintojen, opintosuunnan opintovaatimusten ja opintomenestyksen mukaan.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Apulaisprofessori Juha Lavapuro, Vastaava opettaja
juha.lavapuro[ät]uta.fi

Opetus

3.9.2014 – 17.12.2014
Luento-opetus 4 tuntia
Ryhmätyöskentely 8 tuntia
HALJUS13
Ke 3.9.2014 - 15.10.2014 viikoittain klo 12-14
Itsenäinen työskentely 10 tuntia Verkossa
Seminaari 20 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Arviointi perustuu kirjalliseen seminaarityöhön. Aktiivisuus lukupiirissä ja seminaaritapaamisessa voi korottaa arvosanaa. Moodlessa oleva harjoitustyö arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaalit

Artikkeleita ja muuta aineistoa Moodlessa.

Lisätiedot

Aikataulu

3.9. klo 12-14 Pinni A 2020 – Avaustilaisuus 

- Kurssin sisältö, tavoitteet, työskentelymuodot, aikataulu ja kiinnostuksen kohteiden kartoitus

3.9. klo 14.30-16 Pinni B 1096 Paneelikeskustelu sote-palveluista

10.9. klo 12-14 Pinni A 2020 – Selvyyttä soteen?

- Hallituksen esitysluonnoksen tarkastelua ryhmäalustusten pohjalta

17.9. klo 12-14 Kunnat, perusoikeudet ja talous

- Ryhmäalustukset etukäteen jaettavan materiaalin ja tehtävän pohjalta

24.9. klo 12-14 Kuntarakenneuudistus - Onko kunnalla oikeutta olemassaoloon?

- Ryhmäalustukset kuntarakenneuudistuksen taustoista ja oikeudellisista rajoista

1.10. klo 12-14 Kunnallinen itsehallinto demokraattisena itsehallintona

-Ryhmäalustukset etukäteen jaettavan materiaalin pohjalta.

B. Tutkimusseminaari

8. 10. klo 12-14 Ohjausseminaari

Seminaarissa käsitellään seminaarityön kirjoittamista tukevat tutkimussuunnitelmat (3-5 sivua).

15.10. klo 12-14 Kirjoittamistyön tuki -workshop

Tilaisuudessa vastataan tutkimus- ja kirjoitustyön alussa mahdollisesti ilmitulleisiin kysymyksiin

11.11. - 13.11. Pinni A 2020 Tutkimusseminaari valmisteltujen papereiden pohjalta

Kurssin suorituksena valmisteltujen papereiden esittelyt. Tilaisuuden jälkeen on jokaisella on mahdollisuus täydentää ja korjata seminaarityötä esitettyjen kommenttien pohjalta.